Skip To The Main Content
Verdiskapning (Beløp i 1 000 kr)20152014
Driftsinntekter1 131 5871 195 558
+ verditap av konsesjonskraft8 90114 299
- forbruk av innkjøpte varer og tjenester528 439579 981
   
Verdiskapning brutto612 049629 877
- kapitalslit (avskrivninger)195 725184 460
   
Verdiskapning netto416 324445 417
+ resultatandel tilknyttet virksomhet-729-66 980
+ finansinntekter15 22823 560
   
Skapte verdier til fordeling430 823401 997
+ Merverdiavgift, netto121 046138 340
+ Forbruksavgift99 66389 751
+ Energiavgift8 0708 124
+ Avfallsavgift520465
   
Verdier innkrevd for offentlig myndighet229 299236 680
   
Disponerte verdier til fordeling660 121638 678
Fordeling av verdiskapning til:20152014
     
Ansatte    
     
Brutto lønn og sosiale ytelser (inkl pensjon)214 046 196 542 
Skatt fra de ansatte-46 206 -53 902 
Arbeidsgiveravgift-26 309 -25 411 
Netto fordelt ansatte141 53121,4 %117 22918,4 %
     
Kapitalinnskytere    
     
Renter mv. til långivere98 680 107 093 
Utbytte til aksjonærer29 000 40 000 
Netto fordelt kapitalinnskytere127 68019,3 %147 09323,0 %
     
Stat og kommune    
     
Alminnelig skatt16 588 34 359 
Grunnrenteskatt13 063*)39 011*)
Eiendomsskatt27 044 26 307 
Skatt fra ansatte46 206 53 902 
Merverdi konsesjonskraft8 901 14 299 
Konsesjonsavgift8 385 8 360 
Merverdiavgift, netto121 046 138 340 
Forbruksavgift99 663 89 751 
Energiavgift8 070 8 124 
Avfallsavgift520 465 
Arbeidsgiveravgift26 309 25 411 
Andre offentlige avgifter2 262 2 516 
Netto fordelt offentlig378 05657,3 %440 84669,0 %
     
     
Tilbakeholdt i konsernet12 8521,9 %-66 489-10,4 %
     
Verdier fordelt totalt660 121100,0 %638 678100,0 %

Samfunnsregnskapet viser hvilke verdier som er skapt i konsernet og blir innkrevd for off. myndighet utover verdien av innkjøpte varer og tjenester og verdiforringelsen av produksjonsmidlene. Videre er det vist hvordan verdiene er fordelt mellom ulike samfunnsaktører.

*) Selskapets grunnrentekostnad i 2015 var 13,1 mill. kr (39,0 mill. kr, i 2014) . Selskapets betalbare grunnrenteskatt var derimot på 15,2 mill. kr i 2015 (37,0 mill. kr i 2014).


Legg til min rapport

Skriv ut
footer
TAFJORD ÅRSRAPPORT 2015    +47 70 10 00 00   post@tafjord.no  tafjord.no