Skip To The Main Content
TAFJORD konsernet  Tafjord Kraft AS
20142015(Alle tall i 1000 kroner)Note20152014
  Eiendeler   
  Anleggsmidler   
      
  Immaterielle eiendeler   
  Utsatt skattefordel87 02714 587
14 14310 449Goodwill7  
4 85412 196Lisenser og programvare6, 73 0474 642
      
18 99622 645Sum immaterielle eiendeler 10 07419 229
      
  Varige driftsmidler   
17 68417 684Tomter7  
1 052 2321 021 269Kraftstasjoner og reguleringsanlegg7  
467 558502 542Forbrennings- og fjernvarmeanlegg7  
157 864156 062Bygninger6, 796 78898 723
98 51787 973Anlegg under arbeid6, 74532 991
750 134758 131Nettanlegg7  
575 515624 596Telefiber, maskin og øvrig driftsløsøre6, 714 08710 640
      
3 119 5053 168 256Sum varige driftsmidler 111 328112 355
      
  Finansielle anleggsmidler   
  Investeringer i datterselskap1, 14, 18, 231 451 3111 399 758
  Lån til foretak i samme konsern17, 211 340 0001 389 781
  Investeringer i felleskontrollert selskap1, 14, 19, 23370 752348 040
538 260535 695Investeringer i tilknyttet selskap14, 201 3352 333
140 535135 435Lån til tilknyttet selskap21  
9 6409 660Investeringer i aksjer og andeler144 9084 908
8 83010 190Andre langsiktige fordringer14, 215 1385 138
6610Pensjonsmidler5  
      
697 926690 979Sum finansielle anleggsmidler 3 173 4453 149 959
      
3 836 4273 881 880Sum anleggsmidler 3 294 8473 281 542
      
  Omløpsmidler   
      
13 43112 195Varer1, 226176
      
  Fordringer   
188 054172 412Kundefordringer1718 7879 621
53 08248 146Andre fordringer1796 09184 376
      
241 136220 558Sum fordringer 114 87793 997
      
      
358 80983 288Bankinnskudd, kontanter og lignende11, 1641 896321 905
      
613 376316 041Sum omløpsmidler 156 835415 978
      
4 449 8034 197 922Sum eiendeler 3 451 6813 697 520

Legg til min rapport

Skriv ut
footer
TAFJORD ÅRSRAPPORT 2015    +47 70 10 00 00   post@tafjord.no  tafjord.no