Skip To The Main Content
TAFJORD konsernet  Tafjord Kraft AS
20142015(Alle tall i 1000 kr)Note20152014
  Egenkapital og gjeld   
  Egenkapital   
      
  Innskutt egenkapital   
400 000400 000Aksjekapital9, 10400 000400 000
111 244111 244Overkurs9, 10111 244111 244
      
511 244511 244Sum innskutt egenkapital 511 244511 244
      
  Opptjent egenkapital   
  Fond for vurderingsforskjeller9513 089439 822
539 781606 297Annen egenkapital (majoritets andel)9, 10144 108146 683
      
539 781606 297Sum opptjent egenkapital 657 197586 505
      
1 051 0251 117 540Sum egenkapital11 168 4411 097 748
      
  Gjeld   
  Avsetning for forpliktelser   
167 56090 682Pensjonsforpliktelser513 49845 338
1 03623 981Utsatt skatt8  
2 8901 885Andre avsetninger for forpliktelser14, 18, 19  
      
171 486116 548Sum avsetning for forpliktelser 13 49845 338
      
  Annen langsiktig gjeld   
2 310 5562 081 556Obligasjonslån/sertifikatlån151 601 0001 830 000
470 000470 000Ansvarlig lånekapital15470 000470 000
87 33889 354Øvrig langsiktig gjeld15  
      
2 867 8942 640 910Sum annen langsiktig gjeld 2 071 0002 300 000
      
  Kortsiktig gjeld   
74 00981 380Leverandørgjeld175 4214 400
59 97635 940Betalbar skatt8  
54 38363 603Skyldige offentlige avgifter 3 1212 138
40 00029 000Utbytte/konsernbidrag929 00040 000
131 030112 999Annen kortsiktig gjeld 161 200207 896
      
359 398322 923Sum kortsiktig gjeld 198 742254 434
      
3 398 7773 080 381Sum gjeld 2 283 2412 599 772
      
4 449 8034 197 922Sum egenkapital og gjeld 3 451 6813 697 520

Ålesund, 8. April
Styret i Tafjord Kraft AS

Bjørn Tømmerdal
styreleder

Atle Neteland
nestleder

Kristin Krohn Devold
styremedlem

Harald T. Nesvik
styremedlem

Lise Reinertsen
styremedlem

Per Kåre Skudal
styremedlem

Per Ove Hjelme
styremedlem

Erik Espeset
daglig leder


Legg til min rapport

Skriv ut
footer
TAFJORD ÅRSRAPPORT 2015    +47 70 10 00 00   post@tafjord.no  tafjord.no