Skip To The Main Content

HAVFISK er Norges største trålrederi og har hele sin virksomhet i Norge. HAVFISK baserer sin virksomhet på naturressursen fisk. HAVFISK er et rendyrket fangstselskap og har 10 trålere. Selskapet fisker i hovedsak torsk, hyse, sei og reker. All fisk blir sløyd og kappet ombord og selskapet kan tilby fersk og frossen fisk hele året.

Konsernet har hovedkontor i Ålesund og har i tillegg kontorer i Stamsund og i Hammerfest. Ved utgangen av 2015 besto flåten av 10 trålere; en ferskfisktråler, fem kombinasjonstrålere (fersk og frys) og fire frysetrålere. Trålerne blir driftet av datterselskapene Nordland Havfiske AS, Finnmark Havfiske AS og Hammerfest Industrifiske AS.

Fartøyene er samlet bemannet med 353 ansatte fordelt på to skift. I tillegg har konsernet 28 ansatte i administrative- og verkstedstillinger på land.

HAVFISK konsernet eier også flere produksjonsanlegg i Nordland og i Finnmark. Disse er utleid på langsiktige leieavtaler, i hovedsak til søsterselskapet Norway Seafoods som har driftsansvaret på disse anleggene.

HAVFISK har som målsetting å bli «Norges beste trålrederi» og våre verdier er:

  • Trygghet
  • Bærekraft
  • Lønnsomhet
  • Stolthet

HAVFISK skal være det beste trålrederiet hva angår trivsel, lønnsomhet og våre relasjoner til markedet.

Samfunn

Offentlige tillatelser

HAVFISK driver sin virksomhet basert på offentlige tillatelser som gir konsernet rett til å høste av de norske fiskeressursene. Med denne retten følger også myndighetspålagte plikter i form av aktivitets- og leveringsplikt, men også et ansvar for å drive på en bærekraftig måte. HAVFISK har oppsummert dette ansvaret ved å si at vi skal være en «Stolt forvalter». I dette ligger det at vi ser på oss selv som en brikke i den norske ressursforvaltningen, og at vår virksomhet skal bidra til både økologisk og økonomisk bærekraftig verdiskaping for det norske samfunnet. HAVFISK har tatt et aktivt standpunkt til at alt regelverk knyttet til fiskeri skal overholdes og bidrar gjennom deltakelse i interesseorganisasjoner som Fiskebåt (tidligere Fiskebåtredernes Forbund) til utvikling av regelverket. HAVFISK bidrar også til utvikling av redskapsteknologi, blant annet som deltaker i prøveordning med ny redskapsteknologi i regi av Fiskeridirektoratet.

Interessenter

Med HAVFISKs posisjon som en stor aktør i norsk fiskerinæring og med bånd til Norway Seafoods som driver hjørnestensbedrifter i flere lokalsamfunn er det en rekke interessenter til konsernet. Dette inkluderer blant annet lokale, regionale og sentrale politikere, interesseorganisasjoner knyttet til fiskeri og regionale og sentrale forvaltningsledd. HAVFISK legger vekt på å ha en åpen og god dialog med interessentene. I alle tre av konsernets rederier er lokalpolitikere representert i styrene. På fylkesnivå gjennomføres det møter med administrasjonen og politisk ledelse i Nordland og Finnmark der konsernet har den vesentligste delen av sin virksomhet. Konsernets ledelse har også jevnlig kontakt med stortingspolitikere på tvers av partigrensene for å diskutere aktuelle problemstillinger knyttet til fiskeri generelt og konsernet spesielt. Innen forvaltningen er det primært Fiskeridirektoratet og Nærings- og Fiskeridepartementet som er kontaktpunktene for konsernet. Av interesseorganisasjoner er det primært Fiskebåt konsernet forholder seg til gjennom deltakelse både i aktiviteter og gjennom styreverv i organisasjonen. Fiskebåt er medlem i Norges Fiskarlag.

Konsernet har også jevnlig dialog med andre organisasjoner som arbeidstakerorganisasjonene Norsk sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk sjøoffisersforbund. Med knytningen til Norway Seafoods deltar også konsernet tidvis i møter med NNN og LO. På arbeidsgiversiden er det dialog med NHO gjennom Sjømat Norge og Norsk Industri. Sistnevnte da i samarbeid med Aker ASA. Førstehåndsomsetningen av villfanget fisk i Norge er regulert av Fiskesalgsloven og den bestemmer at omsetningen skal gå gjennom godkjente fiskesalgslag. De to aktuelle fiskesalgslagene for HAVFISKs virksomhet er Norges Råfisklag (Råfisklaget) og Sunnmøre- og Romsdal Fiskesalgslag (SUROFI). Både Råfisklaget og SUROFI er viktige premissgivere for fiskerinæringen som følge av sin særstilling som er hjemlet i loven. Foruten den daglige kontakten i forbindelse med salg av fisk, er det god og jevnlig kontakt med ledelsene i de to salgslagene.

Konsernet er tidvis gjenstand for stor oppmerksomhet i lokalpressen i Nordland og Finnmark. Det vesentligste av media-dekningen er knyttet til konsernets leveringsforpliktelser og overholdelse av disse. I kontakten med media er det konsernets policy å bidra til samfunnsdebatten gjennom å gi korrekt faktainformasjon i intervjuer og leserinnlegg.

Økende befolkningsvekst og behov for sunne marine proteiner

Med en økende verdensbefolkning vil behovet for proteiner øke. Norge har en viktig rolle som leverandør av marine proteiner både fra villfanget fisk og fra havbruk. HAVFISK er den største enkeltaktøren innen villfanget fisk i Norge og dermed også en betydelig leverandør av slike marine proteiner. De fiskeartene som HAVFISK primært fisker etter (torsk, hyse, sei) er alle arter med høyt proteininnhold og lavt fettinnhold. The Food and Agriculture Organization (FAO) fremhever: “Fisk er mat for hjernen i tillegg til å være en god proteinkilde. Fisk er mat med høyt næringsinnhold, som gir en proteinkilde med god kvalitet og mange vitaminer og mineraler, som for eksempel vitamin A og D, fosfat, magnesium, selen, og jod. Eksperter er enige om at selv i små mengder kan fisk ha en positiv innvirkning på å bedre kvaliteten på protein i kosthold».

På flere av fartøyene våre utnytter vi restråstoffetgjennom å produsere fiskemel og fiskeolje til humant og animalsk konsum, som inneholder næringsrike proteiner og fettsyrer.

Mennesker

Som en del av konsernets arbeid med å være en «Stolt forvalter» inngår også konsernets etiske retningslinjer som er nærmere omtalt i punktene under. HAVFISK har de siste årene brukt betydelige ressurser på å gjøre mål og visjon, konsernets verdier og etiske retningslinjer kjent i organisasjonen. Disse er presentert på konsernets hjemmeside og det har vært holdt flere samlinger for ansatte hvor dette er gjennomgått. Nøkkelpersonell i konsernet har også gjennomført trening på håndtering av etiske dilemma som kan oppstå og hvordan verdier og etiske retningslinjer kan være et hjelpemiddel når disse oppstår. Konsernets ledelse har også vært om bord i alle fartøy og presentert dette for de forskjellige skiftene.

Helse, miljø og sikkerhet

HAVFISK prioriterer arbeid med helse, miljø og sikkerhet. I den daglige driften er det høy bevissthet om å unngå skader samt redusere forbruk av energi og miljøskadelige midler. Det er konsernets utgangspunkt at enhver skade på menneske, miljø eller fysiske anlegg kan og skal unngås. Vi har en null-visjon når det gjelder skader uavhengig av om de er alvorlige eller mindre alvorlige. Mannskapet om bord i trålerne arbeider i et miljø der det historisk har vært stor skadeprosent. Dette har sammenheng med at fartøyene er i drift 24 timer i døgnet og kontinuerlig fisker og produserer i havområder som i perioder er svært utsatt for dårlig vær. Det jobbes derfor kontinuerlig med forebyggende tiltak og HAVFISK har egne prinsipper og retningslinjer for sikkerhetsstyring på alle fartøy. Dette er nedfelt i det enkelte fartøys sikkerhetsmanual.

Sykefraværet i 2015 var 7 prosent, mot 7,3 prosent året før. Sykefraværet er redusert i forhold til 2014, men nivået er ikke tilfredsstillende. Det er iverksatt ytterligere tiltak for å redusere sykefraværet. Det har vært 21 hendelser i løpet av året som har medført personskader. Dette er i hovedsak kutt og klemskader samt strekk og forstuingsskader. Det har ikke vært arbeidsulykker i 2015 som har medført alvorlige skader. I 2015 var det 8 skader som resulterte i sykefravær mot 15 i 2014.

Det er installert informasjonsskjermer på alle fartøy hvor det jevnlig blir minnet om verdier, etiske retningslinjer, sikkerhetsrutiner ol.

Tidligere gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelser viser at arbeidsmiljøet oppfattes som bra, men det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Det er blant annet satt fokus både på rollen og aktiviteten til verneombud og arbeidsmiljøutvalgene om bord. Videre jobbes det med å få til øket grad av jobbrotasjon for å redusere risikoen for belastningsskader ved arbeid i fabrikkene om bord.

Målet er å være Norges beste trålrederi, og som et ledd i dette arbeidet har selskapet igangsatt HAVFISK skolen for opplæring og holdningsskapende arbeid blant egne ansatte. Det er også ansatt sikkerhetssjef med ansvar for utvikling og oppfølging av HMS arbeid.

HAVFISK er godt i gang med arbeidet med å implementere ISM (Internasjonal norm for sikkerhetsstyring) hvor både rederi og samtlige fartøy skal sertifiseres i henhold til diverse kriterier som er knyttet til sikkerhet og miljø. Sjøfartsdirektoratet administrerer sertifiseringsordningen som for fiskeflåten skal være på plass innen 1. juli 2016.

Menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold

HAVFISK skal tilby et åpent arbeidsfellesskap. Konsernet legger vekt på mangfold og oppfordrer til at arbeidsmiljø settes sammen på en måte som inspirerer til lik innsats, entusiasme og kreativitet.

HAVFISK har forpliktet seg til å:

  • Ha en ansettelsesfilosofi som er åpen og som ikke diskriminerer.
  • I HAVFISK skal det ikke diskrimineres på grunn av etnisitet, hudfarge, kjønn, språk, religion, politiske eller andre standpunkt, nasjonalt eller sosialt opphav eller annen status. HAVFISKs ansatte har rett på å ha en arbeidsplass der ingen blir trakassert.
  • Respektere den enkelte medarbeiders rett til personvern
  • Arbeide for å ha en åpen og løsningsorientert kultur, der det er takhøyde for at uenigheter kan tas opp
  • Anerkjenne retten alle ansatte har til fritt å kunne organisere seg for å fremme og forsvare sine yrkesmessige interesser, inkludert retten til å delta i kollektive forhandlinger.

Det er et godt samarbeid med de tillitsvalgte. Det er påkrevet med Verne- og Miljøutvalg (VMU) på alle fartøy.

Mannskapet på konsernets trålerflåte har lønns- og arbeidsbetingelser som er regulert av tariffer som gjelder for den norske trålerflåten. Fiskebåt er tariffpart på arbeidsgiversiden, mens Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffiserforbund er tariffpart på arbeidstakersiden. Foruten lott og hyreavregning regulerer tariffene betingelser knyttet til ansettelsesforholdet. Dette sikrer at de ansatte innen samme stillingskategori har like lønns- og arbeidsbetingelser.

Korrupsjon

HAVFISK har etablert systemer og holdninger som reduserer risikoen for korrupsjon, bestikkelser og underslag. Korrupsjon, bestikkelser, underslag eller «smøring» vil ikke under noen omstendigheter kunne aksepteres.

HAVFISK er underlagt norsk strafferett med strenge regler med hensyn til korrupsjon, bestikkelser og underslag. Straffeloven angir både personlige og selskapsmessig ansvar innenfor dette området. Ledere vil dermed ha et spesielt ansvar for at slikt ikke foregår og rapportere eventuelle bekymringer.

Ansatte i HAVFISK skal alltid opptre på en måte som er til konsernets beste og søke å unngå situasjoner som kan skape interessekonflikter. Ansatte skal ikke ta del i transaksjoner eller andre forretningsopplegg på vegne av konsernet der den ansatte har bestemte økonomiske eller personlige interesser.

Hvis det er mulighet for at det kan oppstå en interessekonflikt, skal dette rapporteres slik at nærmeste leder kan foreta den videre vurdering og om nødvendig unnta den involverte fra deltagelse i videre beslutninger knyttet til interessekonflikten.

HAVFISK er et norsk konsern som ikke har drift utenfor Norge og driver således ikke virksomhet i land der korrupsjon er utbredt. I 2015 har det vært gjennomført et e-læringskurs om antikorrupsjon (zero tolerance).

Varslingskanal

Det er etablert en egen varslingskanal via vår hjemmeside, der ansatte eller andre kan varsle om mistanke eller kjennskap til avvik som er i strid med konsernets verdier eller interne retningslinjer, eller lover og regler for øvrig.

Aker Aktiv

HAVFISK anbefaler sine ansatte å delta i aktivitetene på portalen Aker Aktiv, hvor de ansatte stimuleres og inviteres til aktivitet, og det tilbys kyndig veiledning rundt trening og kosthold.

Miljø

HAVFISK forvalter naturressurser på vegne av fellesskapet og har derfor et særskilt ansvar for å drive sin virksomhet på en bærekraftig måte og med et så lite miljøavtrykk som mulig.

Flåtefornying

Tre nye trålere ble levert i tidsrommet 2013 og 2014. Flåten har generelt blitt oppgradert ved at eldre trålere har blitt ombygget/modernisert og noen solgt. De nye fartøyene er utrustet med moderne teknologi for mer miljøvennlig drift.

Flere fartøy i eksisterende flåte er oppgradert med mer miljøvennlige løsninger. Flere fartøy er også bygget om til kombibåter (kan levere både frys og fersk). Det øker fleksibilitet og reduserer drivstoff forbruket i forhold til å bare levere fersk fisk (leveringsplikt pålegger oss å levere fersk fisk).

I februar 2016 ble det signert kontrakt om et nybygg for levering i begynnelsen av 2018. Nybygget skal erstatte en eldre tråler og vil bli utrustet med moderne og miljøeffektivt utstyr. Fartøyet vil også benytte alt restråstoff som et ledd i maksimal ressursutnyttelse.

I 2015 har HAVFISK fått tilskudd fra NOx fondet da det ble investert i utstyr som er energibesparende sammenlignet med nåværende løsning, for eksempel led-belysning.

Bærekraftig utvikling

HAVFISK er opptatt av bærekraftig utvikling av fiskeressursene, og følger opp at ansatte og ledelse etterlever gjeldende reguleringer og kvotebestemmelser. Selskapet har også sammen med myndigheter, næringsorganisasjoner og ikke-offentlige organisasjoner (NGO’er) deltatt for å bekjempe ulovlig fiske og således bidra til at ressursene bevares for fremtidige generasjoner.

HAVFISK har hatt en partneravtale til og med 2015 med miljøvernorganisasjonen WWF. Partneravtalen inkluderte aktiviteter, blant annet registering av bifangst, med formål om å bidra til et enda mer bærekraftig fiske. HAVFISK og WWF har også arbeidet for at den norske ressursforskningen styrkes og at det etableres en god flerbestandsforvaltning.

HAVFISK er industriell partner i et internasjonalt tverrfaglig forskningssamarbeid om klimaendringers påvirkning på økosystemet i havet, GreenMar. Samarbeidet involverer forskningsmiljøer innen økologi, klima og havressurser, og skal frembringe økt kunnskap som kan bidra til «grønn vekst» gjennom bærekraftig forvaltning og bruk av våre havområder.

I 2017 skal HAVFISK bidra med informasjon til studenter på NTNU som skal skrive oppgave innenfor kurset « Grønn verdiskapning og etiske perspektiver ». HAVFISK vil med det både bidra til utdanning, forskning, samt ønsket om å øke egen kunnskap på dette område.

HAVFISK deltar med ett fartøy i Havforskningsinstituttets referanseflåte. Gjennom dette bidrar HAVFISK med innsamling av en rekke biologiske data som benyttes i bestandsforskningen.

HAVFISK har pågående FoU prosjekt knyttet til økt totalutnyttelse av råstoffet. Målet med arbeidet er økt ressursutnyttelse og økt verdiskapning.

HAVFISK deltar i et prosjekt «E-sushi» i regi av Sintef sammen med flere andre aktører i fiskerinæringen. Målet med prosjektet er omfattende datainnsamling (erfaringsdata) på mange nivå for å bedre forstå hva som påvirker fiskeriet og dermed kunne gi bedre prognoser og informasjon til en bærekraftig forvaltning og et effektivt fiskeri.

Nordøst arktisk torsk, hyse og sei ble sertifisert av Marine Stewardship Council (MSC) i 2010. I 2012 ble fisket etter reker også MSC sertifisert. Sertifiseringen underbygger at det norske fisket på disse artene er bærekraftig. Torsk-, hyse og seifiskeriene ble re-sertifisert for en ny 5-års periode i 2015.

HAVFISK har avtale med selskapet CO2focus AS for å registrere og vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet med å identifisere konkrete tiltak for a redusere konsernets energiforbruk og tilhørende GHG-utslipp. Denne årlige rapporten gjør HAVFISK i stand til å måle nøkkeltall og dermed evaluere seg selv over tid. Gassolje utgjør 99,2 av konsernets totale utslipp av CO2. Energi og klimaregnskapet 2015 for HAVFISK er tilgjengelig på vår hjemmeside www.havfisk.no. (link til rapporten)

Integritet

HAVFISK har oppdatert selskapets etiske retningslinjer i 2015.

Risiko, styringssystem og rapportering

HAVFISK har et system for risikostyring. Gjennom dette identifiseres risiko og muligheter innen forskjellige deler av virksomheten. Risiko og muligheter knyttet til konsernets samfunnsansvar er en del av dette systemet. Her blir risiko og muligheter identifisert og klassifisert etter sannsynlighet og konsekvens (både positiv og negativ). Som en følge av dette beskrives også mulige tiltak. Konsernsjef rapporterer jevnlig til styret på dette. Det er også konsernsjefen som har det overordnede ansvaret for at konsernet ivaretar sitt samfunnsansvar.

HAVFISK ivaretar sitt samfunnsansvar gjennom mange sider av den daglige driften. Konsernets hovedeier Aker ASA har stor oppmerksomhet rundt sitt samfunnsansvar. Den lovpålagte rapporteringen av samfunnsansvar ble første gang gjort i forbindelse med årsoppgjøret for 2013. HAVFISKs ambisjon i første omgang er å beskrive de aktiviteter og tiltak som er pågående i konsernet.


Legg til min rapport

Skriv ut
Footer
ÅRSRAPPORT    /     HAVFISK ASA     +47 70 11 86 00      post@havfisk.no     havfisk.no