Skip To The Main Content

HAVFISK har som mål å skape størst mulig verdier for sine aksjeeiere over tid. God eierstyring og selskapsledelse skal bidra til å redusere risikoen og sikre en bærekraftig verdiskaping.

I tråd med regnskapsloven § 3-3 bokstav b og Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, som sist ble endret høsten 2014, har styret gjennomgått og oppdatert selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. Prinsippene gjelder også for HAVFISKs datterselskaper så langt punktene er aktuelle. Styrets samlede redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse er inntatt i årsrapporten. Nedenfor gjennomgås de enkelte punktene i anbefalingen fra Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Anbefalingen er offentlig tilgjengelig på nettsidene til NUES; www.nues.no . Det er stor grad av overensstemmelse mellom anbefalingen og HAVFISKs’ prinsipper. Eventuelle avvik fra anbefalingen er omtalt under det aktuelle punktet, hvor avviket begrunnes og det redegjøres for hvordan selskapet har innrettet seg på annen måte.

Formål

HAVFISKs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse har som formål å sikre en hensiktsmessig rolledeling mellom selskapets eiere, styre og daglig ledelse, samt betryggende kontroll med virksomheten. Hensiktsmessig rolledeling og betryggende kontroll skal bidra til størst mulig verdiskaping over tid, til beste for aksjeeiere, ansatte og andre interessenter.

Verdigrunnlag og etiske retningslinjer

Styret har fastsatt selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Verdigrunnlaget bygger på visjonen om «Stolt forvalter» og sentralt i dette grunnlaget er verdiene Trygghet, Bærekraft, Lønnsomhet og Stolthet.

Selskapet etablerte i 2012 «HAVFISK skolen» for å øke medarbeidernes kompetanse og styrke selskapets gjennomføringsevne. Det er avholdt samlinger med nøkkelpersonell fra flåten samt hele administrasjonen. Både verdigrunnlaget og etiske retningslinjer har vært sentrale temaer som er gjennomgått på samlingene.

Etiske retningslinjer er gjort kjent for alle ansatte og er også en del av dokumentasjonen som blir presentert og gjennomgått ved nyansettelser. Det er også etablert et varslingssystem for brudd på retningslinjene på selskapets hjemmeside (whistle-blowing).

Den overordnede kontrollen med konsernets etiske retningslinjer utføres av konsernledelsen. Den løpende oppfølgingen følger imidlertid en desentralisert ansvarsstruktur til skipper og ledende personell på det enkelte fartøy.

Virksomhet

Selskapets formålsparagraf er beskrevet i selskapets vedtekter:

”Selskapets formål er handel, produksjon og markedsføring av fisk og fiskeprodukter, investeringer i og eierskap av fiskefartøyer og produksjonsutstyr i forbindelse med dette, herunder drift av fiske- og fiskeproduksjonsfartøyer og maskiner, samt rådgivning og andre aktiviteter innen dette virksomhetsområdet. Selskapet skal for øvrig kunne delta i øvrige økonomiske aktiviteter, herunder å eie og forvalte fast eiendom, verdipapirer og andre formuesmidler, samt eie datterselskaper med tilsvarende eller annet formål.”

Formålsparagrafen sikrer aksjeeierne kontroll med virksomheten og dens risikoprofil uten at den begrenser styrets eller ledelsens mulighet til å gjennomføre strategisk og kommersielt riktige beslutninger innenfor det definerte formålet. Konsernets hovedstrategier er presentert i årsrapporten.

Selskapskapital og utbytte

Selskapskapital

Konsernets bokførte egenkapital per 31. desember 2015 var 986 millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 38 prosent. HAVFISK skal til enhver tid ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra den virksomheten konsernet driver og de mål og strategier som det jobbes etter.

Ved behov for tilførsel av ny egenkapital vil en eventuell emisjon bli behandlet av styre og generalforsamling. Eventuell styrefullmakt til å foreta kapitalforhøyelse vil være begrenset til definerte formål og vil være gjeldende fram til det tidligste tidspunktet av avholdelse av den ordinære generalforsamling i 2017 og 30. juni 2017.

Utbytte

HAVFISK skal gi en konkurransedyktig avkastning på investert kapital, hensyntatt risikoprofilen. Avkastningen skal oppnås gjennom en kombinasjon av utbytte og økning av underliggende verdier. En vesentlig andel av overskuddslikviditet som etter styrets vurdering ikke er nødvendig for selskapets drift og utvikling, herunder investeringsmuligheter og gjeldsnedbetaling, vil danne grunnlag for utbetaling av utbytte.

Styrefullmakter
Styrets forslag til fremtidige fullmakter skal begrenses til definerte forhold og til å gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, dog senest 30. juni påfølgende år.

Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Selskapet har kun én aksjeklasse, og samtlige aksjer har like rettigheter i selskapet. Det legges vekt på likebehandling av alle aksjeeiere. Dersom eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett ved kapitalforhøyelser fravikes skal dette begrunnes av styret. Transaksjoner i egne aksjer foretas på børs.

Dersom det skal utstedes nye aksjer er det konsernets politikk å forhindre utvanning av aksjonærverdier. Derfor blir det lagt stor vekt på at samtlige aksjonærer gis lik behandling i forbindelse med mulige framtidige emisjoner, enten disse er rettede eller fortrinnsbaserte. Rettede emisjoner kan brukes i tilfeller hvor dette anses å være til fordel for nåværende aksjonærer.

Informasjon til aksjemarkedet skal være preget av åpenhet og likebehandling, og har som mål å sikre at aksjonærene får korrekt, tydelig, relevant og tidsriktig informasjon som grunnlag for verdivurderingen.

I den grad det foreligger styrefullmakt fra generalforsamlingen, kan selskapet kjøpe egne aksjer. Slike aksjer kjøpes til markedspris slik aksjen omsettes på Oslo Børs. Eventuell styrefullmakt til kjøp av egne aksjer vil være gjeldende fram til neste ordinære generalforsamling.

Alle vesentlige avtaler mellom nærstående skal inngås på kommersielle vilkår, og vil bli gjennomgått av selskapets revisjonsutvalg. I de tilfeller hvor det gjennomføres transaksjoner av vesentlig karakter mellom selskapet og nærstående, skal styret i hvert enkelt tilfelle behandle og godkjenne transaksjonen. Som grunnlag for beslutning skal det innhentes ekstern, uavhengig verdivurdering.

HAVFISK selger en vesentlig del av det ferske fangstvolumet til Norway Seafoods. Avregning skjer gjennom Norges Råfisklag og som også innestår for oppgjør. Norges Råfisklag har kontrollsystemer for at all omsetning skjer innenfor gjeldende prismekanismer i Norges Råfisklag sitt distrikt, herunder minstepris.

HAVFISK har utarbeidet retningslinjer som sikrer at styremedlemmer melder fra til styret dersom de direkte eller indirekte har vesentlig interesse i avtale som inngås av konsernet.

Fri omsettelighet

Erverv av aksjer i selskapet er betinget av styrets samtykke. Slikt samtykke kan bare nektes dersom over 40 prosent av selskapets kapital blir eiet av andre enn norske statsborgere eller dermed likestilte etter lov om deltakelse i fisket, eller hvis ervervet utløser konsesjonsplikt under nevnte lov. Det er ikke vedtektsfestet øvrige omsetningsbegrensninger.

Generalforsamling

Konsernets øverste styringsorgan er generalforsamlingen i HAVFISK.

Generalforsamlingen velger de aksjonærvalgte styremedlemmene i HAVFISK. De andre oppgavene som skal utføres av generalforsamlingen følger av allmennaksjeloven, inkludert godkjenning av årsregnskap for morselskapet og konsernet.

Selskapet oppfordrer aksjeeiere til å delta i generalforsamling. Selskapet prioriterer å avholde generalforsamling så raskt som mulig etter årsskiftet. For 2015 er generalforsamlingen fastsatt til 8. april 2016. Selskapets finansielle kalender offentliggjøres som børsmelding og på selskapets hjemmeside. Innkalling med utførlige saksdokumenter, inkludert valgkomiteens innstilling, gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside innen allmennaksjelovens til enhver tid gjeldende frister. Påmeldingsfristen settes så nært møtet som mulig. Aksjeeiere som ikke kan delta, kan stemme ved bruk av fullmakt. HAVFISK vil oppnevne en person som kan stemme som fullmektig for aksjeeiere som ønsker det. For øvrig gis det opplysninger både om prosedyren for påmelding og fullmaktsgiving i innkallingen og på påmeldingsblanketten. Årsrapporten og øvrige vedlegg til innkallingen blir kun gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside og gjennom Oslo Børs’ publiseringssystem. Aksjeeiere som ønsker vedleggene tilsendt per post må ta kontakt med selskapet.

Per i dag foreligger det ikke gode nok systemer for å håndtere elektronisk deltagelse på generalforsamling. HAVFISK vil vurdere dette i fremtidige generalforsamlinger hvis det kommer systemer som kan håndtere elektronisk deltakelse på en forsvarlig måte. Styret har således besluttet ikke å tillate slik deltagelse på HAVFISK sin generalforsamling.

Styret har vedtatt at aksjeeiere som ikke kan delta på generalforsamlingen, i påmeldingsperioden kan avgi direkte stemme i hver enkelt sak via elektronisk forhåndsstemming. I hele påmeldingsperioden kan aksjonæren selv endre sin avstemming eller endre til selv å delta på generalforsamlingen. Det vil skje på selskapets hjemmeside.

Det vil også som tidligere være mulig til å avgi stemme ved bruk av fullmakt. Selskapet har utformet fullmaktsskjemaene slik at fullmaktsgiver kan stemme over sakene slik de foreligger på generalforsamlingen (fullmakt med stemmeinstruks). Informasjon om fremgangsmåten for elektronisk stemmegivning og meddelelse av fullmakt med stemmeinstruks fremgår av innkallingen.

Selskapet oppnevner ikke en uavhengig fullmektig som kan stemme på vegne av aksjeeiere. Selskapet mener at aksjeeiernes interesser er godt ivaretatt ved at aksjeeieren kan delta med egen fullmektig eller gi fullmakt med stemmeinstruks til møteleder/styrets leder eller annen selvoppnevnt fullmektig.

I henhold til vedtektene er det styrets leder eller en person utpekt av denne som leder generalforsamlingens møter. HAVFISK fraviker på dette punktet anbefalingen fra NUES om at styret bør legge opp til rutiner som sikrer uavhengig møteledelse da erfaringene med ledelse og gjennomføring av generalforsamlingene har vært gode.

Det legges opp til at styrets leder, valgkomitéens leder og revisor er tilstede i generalforsamling. I sitt arbeid legger valgkomitéen vekt på at styret skal fungere best mulig som kollegium, at lovpålagte bestemmelser om likestilling i styret skal kunne oppfylles, og at styremedlemmenes bakgrunn og kompetanse utfyller hverandre. Generalforsamlingen inviteres derfor normalt til å stemme over et komplett styre. Det er ikke anledning til å avgi forhåndsstemmer på enkeltkandidater.

Selskapet legger til rette for at aksjeeierne kan fremme forslag til saker til behandling på generalforsamling. Samtidig vil det være mulig å fremme spørsmål og forslag til beslutninger til generalforsamlingen.

Protokoll fra generalforsamling offentliggjøres så snart som praktisk mulig i børsens meldingssystem www.newsweb.no (ticker: HFISK) og på www.havfisk.no, under hovedmenyen Investor Relations.

Valgkomité

Selskapet har vedtektsfestet valgkomité. Valgkomiteen består av minimum tre medlemmer med normalt en funksjonstid på to år. Ved sammensetning av valgkomiteen tas hensyn til aksjeeierfellesskapets interesser, i tillegg til medlemmenes uavhengighet av styret og ledende ansatte. Valgkomiteens medlemmer og leder velges av generalforsamlingen, som også fastsetter komiteens godtgjørelse.

I henhold til vedtektene foreslår valgkomiteen kandidater til styret. Valgkomiteen skal også foreslå honorarer til styrets medlemmer. Valgkomiteen skal avgi en skriftlig innstilling som offentliggjøres og fremlegges for generalforsamlingen. I sitt arbeid skal valgkomiteen ha kontakt med aksjeeiere, styremedlemmene og daglig leder. Aksjeeiere som ønsker å kontakte valgkomiteen kan gjøre dette ved å kontakte Arild Støren Frick, arild.frick@akerasa.com. Informasjon om hvem som er medlemmer av valgkomiteen og eventuelle frister for forslag til nye styremedlemmer er tilgjengelig på HAVFISKs hjemmesider. Frist for å fremme forslag til styrekandidater for neste periode er 31. oktober. Da starter normalt valgkomitéen sitt arbeid fram mot kommende generalforsamling.

Valgkomiteens oppgaver er regulert i en instruks vedtatt av generalforsamlingen i 2012. Denne er tilgjengelig på HAVFISKs hjemmesider.

Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet

Vedtektene til HAVFISK bestemmer at styret skal bestå av syv til ti personer, hvorav tre velges av og blant de ansatte i konsernet. Konsernsjef er ikke medlem av styret, men deltar på styremøtene. Det er avtalt at HAVFISK ikke skal ha bedriftsforsamling. De ansattes rettigheter til representasjon og medbestemmelse er blant annet sikret gjennom utvidet styrerepresentasjon for de ansatte.

Valgkomiteens innstilling inkluderer normalt forslag til hvem som er styrets leder og fastsettes av aksjeeierne i generalforsamling. I den grad generalforsamlingen ikke har valgt nestleder, velger styret selv sin nestleder. Styremedlemmene velges for en periode på to år av gangen.

Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene er uavhengig av de ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Videre er minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene uavhengig av selskapets hovedaksjeeier. Som hovedaksjeeiere regnes aksjeeier som direkte eller indirekte eier 10 prosent eller mer av aksjene eller stemmene i HAVFISK. Ingen av selskapets ledende ansatte er medlemmer av styret.

Styremedlemmer plikter å si seg inhabile til å delta i behandling av enkeltsaker hvor et styremedlem eller personer i nært slektskap til han/henne har en særlig interesse. For å sikre uavhengig behandling i styret, vil det velges en av styrets medlemmer til å lede styrets behandling i saker der styrets leder eller nestleder ikke kan eller bør lede styrets behandling.

Dagens sammensetning av styret er beskrevet i årsrapporten og på selskapets hjemmesider (www.havfisk.no). Der finnes også ytterligere informasjon om styremedlemmenes kompetanse. Styret har i 2015 avholdt 8 styremøter. Møtedeltagelse har vært omlag 85 prosent. Til sammen representerer de aksjeeiervalgte styremedlemmene et mangfold av kompetanse, kapasitet og erfaring fra finansnæring, politikk, industri og organisasjonsliv. To av de aksjonærvalgte styremedlemmene er uavhengig av hovedeier.

Styremedlemmene oppfordres til å eie aksjer i selskapet. Oversikt over styremedlemmers aksjer i selskapet finnes i note 31 til regnskapet.

Tre av de aksjeeiervalgte styremedlemmene er på valg i 2015. Valgkomitéens begrunnede forslag til kandidater vedlegges innkallingen til generalforsamling som offentliggjøres på selskapets hjemmeside og på Oslo Børs via www.newsweb.no.

Styrets arbeid

Styret har det endelige ansvaret for konsernet. Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten og har ansvar for å etablere kontrollsystemer og sikre at virksomheten drives i samsvar med konsernets verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Styret godkjenner strategiske planer og vedtar konsernets budsjett. Saker av stor strategisk og økonomisk betydning for virksomheten vil bli behandlet i styret, som også har ansvar for de kvartalsvise regnskaper.

Styret jobber ut fra en etablert styreinstruks som vektlegger følgende hovedoppgaver:

  • Strategiarbeider
  • Organisasjonsoppgaver
  • Kontrolloppgaver
  • Egenoppgaver

Styret i HAVFISK har normalt 6-8 møter i løpet av året og jobber ut fra en årlig arbeidsplan for styrets arbeid.

Styret ansetter konsernsjef, etablerer vedkommendes arbeidsinstruks, fullmakter og fortar lønnsfastsettelse.

For å sikre en mer uavhengig behandling av saker av vesentlig karakter hvor styreleder selv er eller har vært aktivt engasjert, er det etablert en praksis for at annet styremedlem leder diskusjonen i slike saker.

Styret foretar årlige evalueringer av sitt arbeid og kompetanse.

Styret i HAVFISK har valgt et revisjonsutvalg blant styremedlemmene i selskapet. Flertallet av medlemmene i utvalget er uavhengig av virksomheten. Utvalget skal være saksforberedende for styret og skal bidra til en grundig og uavhengig behandling av saker som gjelder finansiell rapportering og andre saker som faller naturlig inn under utvalgt.

Styret har vurdert behovet for et kompensasjonsutvalg, og selskapet har for tiden ikke et slikt utvalg da det anses mer hensiktsmessig å behandle dette i et samlet styre.

Risikostyring og internkontroll - styringsprinsipper

Styret i HAVFISK fastsetter de overordnede prinsipper for styring og kontroll i selskapet. Det er utarbeidet en styreinstruks som definerer styrets oppgaver og ansvarsområder samt fordeling av ansvar og oppgaver mellom daglig leder og styret. Styret foretar minst en gang i året en gjennomgang av selskapets risikoområder og den interne kontroll. Selskapets øvrige styrende dokumenter er vedtatt av styret, og klargjør ansvar og rollefordeling mellom styret og administrasjonen.

HAVFISK har etablert et system på selskapets hjemmeside for å varsle om alvorlige forhold som for eksempel brudd på etiske retningslinjer og lovbrudd.

HAVFISK har en desentralisert ansvarsstruktur hvor operative datterselskap og tilknyttede selskap selv har etablert systemer for styring og kontroll. Systemene er basert på overordnede retningslinjer fra HAVFISK. HAVFISK-valgte styrerepresentanter er pådrivere for at de de ulike operative selskapene følger gode styringsprinsipper.

Risikostyring og internkontroll

Styret påser at selskapet har gode rutiner for internkontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring tilpasset selskapets virksomhet.

HAVFISK er eksponert for både rente og markedsrisiko, kredittrisiko, og operasjonell risiko. HAVFISK er ikke direkte eksponert for valutarisiko da selskapet ikke har datterselskaper i utlandet og alt salg blir foretatt i norske kroner. Selskapet er imidlertid indirekte eksponert da prisen på selskapets produkter over tid vil kunne bli påvirket av kursutviklingen i valuta.

HAVFISKs finansielle retningslinjer sikrer oppfølgingen av finansiell risiko. Håndteringen av eksponeringer i finansielle markeder, herunder bunkers, rente- og motpartsrisiko er nedfelt i selskapets styrende dokumenter. Det er nærmere redegjort for prinsippene i note 1 og note 26 i konsernregnskapet og note 10 i morselskapets regnskap.

Selskapet har utarbeidet en fullmaktsmatrise som inngår i de styrende dokumenter. Det er også utarbeidet egne godkjennelsesrutiner for kostnader.

Håndteringen av operasjonell risiko skjer i første rekke i de underliggende operative selskaper, men med HAVFISK som aktiv pådriver gjennom sitt styrearbeid.

Den operasjonelle risiko er knyttet til tap og skade av liv, skade på det ytre miljø og tap og skade på materiell. Det er også knyttet operasjonell risiko til oppfyllelse av lover, forskrifter og konsesjonsvilkår som gir grunnlag for selskapets drift. Det er etablert rutiner og retningslinjer for å sikre en akseptabel operasjonell risiko og det er et prioritert arbeid å sikre overenstemmelse med selskapets verdier og etiske retningslinjer gjennom kompetansehevende tiltak og holdningsskapende arbeid.

Regnskapsrapporteringsprosessen

HAVFISK utarbeider og offentliggjør kvartalsregnskaper i tillegg til årsregnskap. Konsernregnskapet avlegges i henhold til EU godkjente IFRS standarder, mens regnskapet for morselskapet avlegges etter regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge.

Det er etablert en rekke kontrolltiltak i forbindelse med avleggelsen av kvartals- og årsregnskap. Prosesser rundt regnskapsavslutningen rettet mot kontroll av innrapporterte regnskap og analyser av tallmateriale. HAVFISK anvender et rapporterings- og konsolideringsverktøy hvor konsernselskaper innrapporterer sine regnskap. De operative datterselskaper og tilknyttede selskaper har også etablert kontrolltiltak før deres respektive regnskap rapporteres til HAVFISK.

I tillegg til kvartals og årsregnskaper rapporterer HAVFISK regnskapsmessig informasjon månedlig gjennom konsernets felles rapporterings- og konsolideringsverktøy. Konsolidering og kontroll av regnskapsinformasjon er sentralisert og underlagt finansdirektøren. Finansielle resultater vurderes og analyseres mot budsjett av konsernsjefen og finansdirektøren løpende og rapporteres til styret månedlig.

Behandling i revisjonsutvalget og styret

Revisjonsutvalget gjennomgår selskapets internrapporteringssystemer, internkontroll og risikostyring, holder kontakt med selskapets revisor om revisjonen av selskapet og forbereder styrets gjennomgang av regnskapsrapporteringen. Revisjonsutvalget har også vurdert den valgte revisors uavhengighet.

Godtgjørelse til styret

Styrets godtgjørelse reflekterer styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen er ikke resultatavhengig, og det eksisterer ikke opsjonsprogram for noen av styrets medlemmer. Generalforsamlingen vedtar styrehonorar etter innstilling fra selskapets valgkomité. Styremedlemmer og selskaper som de er tilknyttet påtar seg ikke særskilte oppgaver for selskapet utover styrevervet med unntak av avtalefestede enkeltoppgaver mellom Converto og HAVFISK. Styremedlemmer valgt av og blant ansatte i konsernet og tilknyttede selskaper mottar styrehonorar i tillegg til ordinær lønn fra sine respektive arbeidsgivere. For de ansattevalgte medlemmene fordeles styrehonoraret mellom representantene og felleskassen for det konsernfaglige samarbeidet innen HAVFISK. Dette er i tråd med avtalen mellom de ansattes organisasjoner og HAVFISK.

Nærmere opplysninger om styregodtgjørelse for 2015 for de enkelte styremedlemmer fremgår av note 29 til årsregnskapet for konsernet.

Godtgjørelse til ledende ansatte

Styret har fastsatt egne retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til reglene i Allmennaksjeloven § 6-16a. Disse retningslinjene vil bli framlagt til orientering på den årlige generalforsamlingen. Godtgjørelse til konsernsjef fastsettes av styret.

HAVFISK har ingen opsjonsordninger eller ordninger om tildeling av aksjer til ansatte. Det viktigste formålet med lønnssystemet for ledende ansatte er å stimulere til en sterk og vedvarende resultatorientert kultur som bidrar til økning av aksjeverdiene. Den samlede godtgjørelse til ledende ansatte består av en markedsbasert grunnlønn, noen få standard tilleggsytelser og en variabel lønn. Den variable lønnen baseres på oppnåelse av finansielle, operasjonelle og personlige resultatmål samt ledelse i henhold til selskapets verdier. Systemet representerer et potensial for ledere til å opptjene en variabel tilleggslønn på opptil 50 prosent av grunnlønn. Opptjent variabel lønn utbetales det påfølgende år. Ved gjennomføringen av spesielle prosjekter er det anledning for tildeling av bonus/variabel lønn utover dette. Selskapets retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte er gjengitt i note 29 i konsernregnskapet og blir i tillegg fremlagt for den ordinære generalforsamlingen i eget saksdokument.

Enkelte ledende ansatte i HAVFISK ivaretar selskapets eierinteresser som styrerepresentant i andre HAVFISK-selskaper. De mottar ikke personlig styrehonorar for dette.

Informasjon og kommunikasjon

HAVFISK har en informasjonspolitikk som er basert på åpenhet og likebehandling av alle aksjeeiere. Informasjonspolitikken skal sikre at konsernets aksjeeiere får korrekt, tydelig, relevant og tidsriktig informasjon. Hensikten er å kunne øke kunnskapsnivået om HAVFISK spesielt og konsernets virksomhetsområder generelt, slik at prisingen av aksjen best mulig reflekterer de underliggende verdier og inntektsmuligheter i konsernet.

Konsernsjef eller den konsernsjefen utpeker, er ansvarlig for informasjon og kommunikasjon med markedet.

Viktig informasjon som kan ha påvirkning på verdivurderingen av HAVFISK vil bli gjort offentlig tilgjengelig via Oslo Børs sitt informasjonssystem samtidig som de publiseres på HAVFISKs internettside. Media og andre interessenter vil samtidig få samme informasjon via pressemeldinger. Alle børs- og pressemeldinger gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmesider www.havfisk.no, i tillegg til at børsmeldinger også er tilgjengelig på www.newsweb.no. All informasjon som sendes til aksjeeierne legges samtidig ut på selskapets hjemmeside.

En årsplan/finanskalender for informasjon utarbeides årlig og informeres gjennom Oslo Børs og HAVFISK sine hjemmesider.

HAVFISKs hjemmeside inneholder egne sider med investorinformasjon, der blant annet konsernets års- og kvartalsrapporter, børsmeldinger og annet presentasjonsmateriale er tilgjengelig.

Selskapsovertakelse

Det er ikke utarbeidet særskilte prinsipper for hvordan selskapet vil opptre ved eventuelle overtakelsestilbud på HAVFISK, noe som ikke er i tråd med NUES-anbefalingen.

Til sammen 73,25 prosent av aksjene i HAVFISK kontrolleres av Kjell Inge Røkke gjennom Aker ASA. Aksjetransaksjoner i HAVFISK og dets direkte eller indirekte eierselskaper krever i utgangspunktet godkjennelse fra fiskerimyndighetene etter Lov om retten til å delta i fiske og fangst (Deltakerloven). Det er gitt dispensasjoner for de børsnoterte selskapene i eierkjeden (HAVFISK og Aker ASA), slik at godkjennelse av aksjetransaksjoner i disse selskapene bare kreves dersom Aker ASA ikke lenger eier mer enn halvparten av de stemmeberettigete aksjene i HAVFISK eller Kjell Inge Røkke ikke lenger direkte eller indirekte eier minst 67,8 prosent av de stemmeberettigete aksjene i Aker ASA. Det vil videre medføre brudd på Deltakerloven dersom mer enn 40 prosent av de stemmeberettigete aksjene i HAVFISK blir eiet av utlendinger, og styret i HAVFISK kan nekte å godkjenne aksjetransaksjoner som ville medføre at dette inntreffer.

Aksjetransaksjoner i strid med regelverket vil medføre at selskapet kan miste sine norske fiskeritillatelser. Basert på dette har selskapet vurdert det slik at egne nedfelte hovedprinsipper for hvordan selskapet skal opptre ved eventuelle overtakelsestilbud ikke er relevant. Selskapet vil imidlertid fortløpende vurdere behovet for slike prinsipper.

Revisor

Revisor presenterer årlig en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet for revisjonsutvalget. Videre har revisor gitt styret en skriftlig bekreftelse på at uavhengighetskravet er oppfylt.

Revisor deltar i styremøtet som behandler årsregnskapet, og har gjennomgått med revisjonsutvalget og styret eventuelle vesentlige endringer i selskapets regnskapsprinsipper og vurderinger av vesentlige regnskapsestimater. Revisor deltar i alle møter i revisjonsutvalget. Det har ikke vært uenighet mellom revisor og administrasjonen om vesentlige forhold. Revisor har også gjennomgått selskapets interne kontroll med revisjonsutvalget. Resultatet av denne gjennomgangen har vært presentert for styret.

Styret møter revisor uten at representanter fra den daglige ledelsen er til stede. Styret har fastsatt retningslinjer for den daglige ledelsens adgang til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon. Retningslinjene fastsetter at tjenester som overstiger kr. 100.000,- krever fullmakt fra revisjonsutvalgets leder.

HAVFISK tilstreber så sant det er praktisk gjennomførbart, å anvende samme revisjonsfirma i datterselskapene som i HAVFISK.

Revisors godtgjørelse fordelt på revisjon og andre tjenester fremgår av note 5 til årsregnskapet, i tillegg til at dette opplyses på generalforsamlingen.


Legg til min rapport

Skriv ut
Footer
ÅRSRAPPORT    /     HAVFISK ASA     +47 70 11 86 00      post@havfisk.no     havfisk.no