Skip To The Main Content
Havfisktrålere i Melbu

Resultatutvikling

Det har vært god drift og generelt gunstige betingelser gjennom 2015. Driftsresultatet på 403 millioner kroner er det høyeste i selskapets historie. Fangstverdi per driftsdøgn økte sammenlignet med 2014. Kvotegrunnlaget var godt med vellykket prioritering av økt fiske av reker, uer og andre fiskeslag, i tillegg til torsk, hyse og sei. Prisene på alle fiskeslag, bortsett fra hyse og uer, økte i 2015. Fisket volum er noe lavere enn i 2014 grunnet kvotereduksjon fra 2014 til 2015.

Det ble utbetalt utbytte på NOK 0,75 per aksje i mai 2015 for regnskapsåret 2014. Styret foreslår for ordinær generalforsamling å utbetale et utbytte på NOK 1,50 per aksje for året 2015.
Driftsresultatet på 403 millioner kroner er det høyeste i selskapets historie

Sjømatindustrimeldingen

Stortingsmelding nr 10 «En konkurransekraftig sjømatindustri» ble lagt frem 13. november 2015. Meldingen inneholder tiltak som skal bidra til å styrke konkurransekraften til sjømatindustrien i Norge. Regjeringen foreslår blant annet endringer i førstehåndsomsetningen av fisk, leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikt og reglene for ombordproduksjon. I sum skal tiltakene gi næringen økt fleksibilitet og forenkle regelverket. Videre vil tiltakene fremme effektivitet og samhandling i verdikjeden for sjømat, noe som bidrar til økt konkurransekraft og verdiskaping i både sjømatindustrien og sjømatnæringen som helhet. Meldingen skal behandles i Stortinget våren 2016.
Arbeidsmiljø

Salg av M/tr ‘‘Stamsund’’

Det ble i oktober 2015 inngått avtale om salg av fartøyet ‘’Stamsund’’ til et islandsk rederi. Fartøyet ble overlevert til ny eier den 28. januar 2016.
Stamsund

Kvoter for 2016

Norge og Russland undertegnet 9. oktober 2015 fiskeriavtalen for 2016. Det ble enighet om å videreføre en torskekvote på 894.000 tonn, lik kvoten for 2015. Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som i tidligere år. Norges kvote for 2016 ble 401 240 tonn, inkludert 21 000 tonn kysttorsk og 7 000 tonn forskningsfangst.

Kvoten for hyse ble økt til 244 000 tonn, i tråd med høstningsregelen, opp fra 223 000 tonn foregående år. Den norske hysekvoten er med dette på 118 700 tonn, inkludert forskningskvoten.

Endring i ledergruppen og styret

Webjørn Barstad (50) tiltrådte som ny konsernsjef i HAVFISK ASA den 1. januar 2015. Eldar Vindvik (40) tiltrådte som ny teknisk direktør i HAVFISK ASA 1. januar 2015.  Trine Sæther Romuld gikk ut av styret i juli 2015 grunnet endring i ansettelse til en posisjon hvor det ikke er anledning til å inneha styreverv. Romuld vil bli erstattet ved ordinær generalforsamling 8.april 2016.

Foto av Webjørn Barstad.
Webjørn Barstad

HAVFISK vant frem i rettsak mot Hermes AS – saken anket

Det vises til tidligere redegjørelser i delårs- og årsrapporter samt børsmeldingervedrørende avtale om salg av fartøyet Jergul inklusiv 1,35 kvoteenheter av torsk og hyse. Avtalen bortfalt grunnet manglende godkjenning fra myndighetene, noe som var en forutsetning for at avtalen kunne bli gjennomført. Avtalen utløp 1.juli 2014 da godkjennelse fra myndighetene fortsatt ikke forelå. Senere kom avslag fra myndighetene på gjennomføring av transaksjonen.

HAVFISK vant saken som ble behandlet i Nord-Troms tingrett i november 2015. I dom av 11. desember konkluderte retten med at HAVFISK frifinnes for hele kravet og ble tilkjent saksomkostninger. Det vises til børsmelding 11. desember 2015 for utfyllende informasjon.

Hermes AS har anket saken til Lagmannsretten, og saken forventes å bli behandlet i løpet av 2016.

Høyere kvotetak for torsketrål og ringnot

Regjeringen besluttet den 23. januar 2015 å heve kvotetakene for fartøygruppene torsketrål og ringnot for å medvirke til effektivisering og sikre lønnsomhet over tid for disse fartøygruppene. Teknologiske fremskritt, endringer i de årlige kvotene og kostnads- og prisutviklingen gjør dette naturlig og nødvendig, uttalte tidligere fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding. Høyere kvotetak kan på sikt innebære større fleksibilitet og økte muligheter for mer effektiv drift i HAVFISK.

Glitnir-saken

Det vises til tidligere børsmeldinger, samt redegjørelser i delårs- og årsrapporter vedrørende søksmål fra administrasjonskomiteen i den islandske banken Glitnir hf.  HAVFISK vant frem ved behandlingen i islandsk høyesterett i mars 2015, og ble frikjent for hele kravet fra Glitnir. Rettens avgjørelse er endelig.

Tapsavsetningen på 195 millioner kroner, herav 158 millioner kroner som var avsatt i årsregnskapet for 2013, ble tilbakeført i årsregnskapet for 2014, jmf. note 4.

Hovedpunkter etter balansedagen

VARD 8 02 for HAVFISK

Nybygg

HAVFISK inngikk den 21. februar 2016 en avtale med Vard om bygging av et nytt fartøy. Kontraktsverdien er på omlag 325 millioner kroner. Nybygget er en kombinasjonstråler (fersk og frys) på 80,4 x 16,7 meter. Fartøyet vil ha god fangstkapasitet både på hvitfisk og reker, samt at alt restråstoffet skal utnyttes. Nybygget er finansiert gjennom banklån og vil i liten grad påvirke selskapets likviditet.

Refinansiering

HAVFISK har fått tilsagn fra DNB og Nordea om refinansiering av selskapets langsiktige gjeld, inkludert finansiering av nybygget. Lånerammen er på totalt MNOK 1500.  Låneavtalen har en varighet på fem år og er inngått på vilkår som selskapet anser konkurransedyktig.

Utbyttepolitikk

Styret har vedtatt følgende nye utbyttepolitikk:

«HAVFISK skal gi en konkurransedyktig avkastning på investert kapital, hensyntatt risikoprofilen. Avkastningen skal oppnås gjennom en kombinasjon av utbytte og økning av underliggende verdier.

En vesentlig andel av overskuddslikviditet som etter styrets vurdering ikke er nødvendig for selskapets drift og utvikling, herunder investeringsmuligheter og gjeldsnedbetaling, vil danne grunnlag for utbetaling av utbytte.»

Finansiell kalender 2016

Kvartalsrapport - Q1 - 25.04.2016
Kvartalsrapport - Q2 - 15.07.2016
Kvartalsrapport - Q3 - 31.10.2016

Ordinær generalforsamling 8. april 2016
Aker selskapenes investordag 7. juni 2016

HAVFISK tar forbehold om endringer i oppsatte datoer.

Legg til min rapport

Skriv ut
Footer
ÅRSRAPPORT    /     HAVFISK ASA     +47 70 11 86 00      post@havfisk.no     havfisk.no