Skip To The Main Content

“Som jeg pleier å si: det handler om å ha fokus der hvor slaget står, om bord i det enkelte fartøy!”


WEBJØRN BARSTAD
Konsernsjef i HAVFISK ASA
 
Webjørn-Barstad

Til våre aksjonærer

2015 ble et godt år for HAVFISK. Tross reduserte torskekvoter, et turbulent hysemarked, og et høstfiske under normalen, har selskapet hatt det høyeste driftsresultatet i selskapets historie. Sunn og god drift lønner seg!

HAVFISK har de senere årene foretatt en fornying av flåten, parallelt med en oppgradering av eksisterende flåte. Hensikten har vært å skape økt fangsteffektivitet og fleksibilitet i flåten, slik at vi kan håndtere en større variasjon i fiskeriaktivitetene enn selskapet tradisjonelt har gjort. I 2015 høstet vi resultater fra denne satsingen. Ved årets begynnelse indikerte vi at det ville bli satset sterkere på deltakelse i fiskerier som tradisjonelt har hatt mindre oppmerksomhet, spesielt reker og uer, samt sei og blåkveite. Det ble investert i fangstredskaper, gjort forbedringer i maskinpark, og avsatt tid i driftsplanene til disse fiskeriene. Spesielt innen rekefiske har satsingen vært vellykket. HAVFISK har i 2015 levert 4.000 tonn reker til en verdi av 140 millioner kroner, noe som langt overgår hva selskapet har oppnådd tidligere. Alle sei- og uerkvoter er også utnyttet. Vi har fulgt strategi og plan for fiskeriet i 2015, og det gav gode resultater.

Årets totalfangst landet på 58.214 tonn med hodekappet og sløyd fisk, reker og fiskemel. Dette er drøyt 1.000 tonn mindre enn i 2014, men det er da verdt å merke seg at vi hadde 3.300 tonn mindre torskekvoter å fiske i 2015 enn i 2014, og også lavere kvoter av sei i Nordsjøen. Det er først og fremst økte fangster av reker og uer som har motvirket kvotereduksjonen. En uventet økning av hysekvoten om sommeren, sammen med satsingen på «alternative» fiskerier gjennom sommerhalvåret, medførte at det sto betydelige kvoter av torsk og hyse igjen til siste kvartal. Likevel ikke mer enn hva man basert på siste års erfaringer burde kunne fiske i dette kvartalet. Høstfisket var imidlertid ujevnt med stor spredning av fisken i høyere vannlag enn den normalt er fiskbar med bunntrål. Takket være dyktige medarbeidere og stor ekstrainnsats om bord i alle våre fartøy, klarte vi å komme i mål på forsvarlig vis innen nyttårsrakettene gikk i været. Men Moder Jord fikk gitt oss en påminner. Innen fiskeri er det hun som bestemmer!

HAVFISK omsatte for 1.131 millioner kroner i 2015. EBITDA ble på 403 millioner kroner, EBIT 279 millioner kroner og resultat før skatt 228 millioner kroner. Gjennomsnittlig daglig fangstinntekt per fartøy ble 363 000 kroner. Det er satt nye rekorder på alle disse og mange andre måltall. Jeg er grunnleggende opptatt av verdiskapning gjennom sunn og god drift, og det er god drift som sammen med gunstige markeder har skapt fjorårsresultatene. Aksjemarkedet har lagt merke til oss. Våre aksjonærer har sett en fin utvikling fra en kurs på kr 15,50 ved årets begynnelse, til kr 28,20 ved årsslutt. Antall aksjonærer har økt fra 1 028 i januar til 2 506 ved nyttår.

HAVFISK arbeider i en bransje med relativt store svingninger både i ressursgrunnlag og i markedspriser. Likevel er det en målsetning å tilby våre aksjonærer mest mulig forutsigbarhet gjennom en god avkastning i form av utbyttebetalinger og økning av underliggende verdier. Etter seieren i Islandsk Høyesterett i 2015 i den såkalte Glitnir-saken, og senere tids generelt bedrede lønnsomhet, er det gledelig at styret kan innstille på en dobling av fjorårets utbytte. Vi tydeliggjør også nå vår utbyttepolitikk.

På slutten av året solgte vi den siste ferskfisk-tråleren i HAVFISK. «Stamsund» har vært en trofast sliter, og mannskapet har stått på og levert det beste resultatet fra en ferskfisktråler i selskapets historie. Stivbente reguleringer må ta en del av ansvaret for at vi velger ikke å drive rene ferskfisktrålere i fortsettelsen. Regelverket stenger nemlig for å splitte opp kvotene på en hensiktsmessig måte. Hyse og sei får svært dårlig pris levert fersk. Det ville derfor vært ønskelig, men dessverre ikke tillatt, å flytte hyse- og seikvoter til båter med fryseri. Imidlertid har vi gode erfaringer med kombinasjonsdrift, det vil si fartøy som både kan fryse og levere fersk (iset) fisk på samme tur. Det er dette konseptet som vil erstatte det rene ferskfisk konseptet som «Stamsund» var. Derfor har vi etter en grundig prosess besluttet å kontrahere et nytt fartøy fra Vard med levering i begynnelsen av 2018. Fartøyet er designet for en mest mulig økonomisk forflytning mellom fiskefelt og leveringssted, to lasteromdekk hvorav det ene er spesielt egnet for fersk fisk, isklasse og trippeltrålteknologi for å kunne maksimere verdiene fra rekefisket, og en størrelse som gjør det mulig å holde fartøyet til sjøs hele turnuser uten mellomlossing. Selvsagt skal også 100 prosent av råstoffet utnyttes. Nybygget skal bidra til å bringe HAVFISK ett steg videre i en kontinuerlig forbedring av driften. Samtidig skal fornyingen skje i kontrollerte former og i et tempo som ikke utfordrer selskapets likviditet og utbyttekapasitet. Vi vil benytte oss av leiefartøyordningen ved nybygg, en gunstig ordning som gir oss en mulighet til å fiske utskiftningsfartøyets kvoter med andre av selskapets fartøy i byggeperioden, i realiteten en slags struktureringseffekt uten å strukturere vekk fartøy og rettigheter permanent.

Etter en sterk prisøkning på torsk, hyse og sei siden årsskiftet 2012-2013, har vi i 2015 opplevd større variasjoner i prisene og markedet. Torskeprisen har steget med 39 prosent i forhold til 2014. Hyseprisene fikk imidlertid et dramatisk fall etter å ha nådd toppen i tredje kvartal 2014, og var ved utgangen av 2015 om lag 40 prosent lavere enn på samme tid året før. I snitt for året var hyseprisen 28 prosent lavere enn i 2014. Årsaken til prisfallet er sammensatt, både markedsforhold, handelspolitiske forhold og en uventet økning av hysekvotene midtveis i året, inngår i forklaringen. For sei har prisene i snitt vært 16 prosent høyere enn i 2014, mens prisene på uer i snitt har vært uendret, men fallende gjennom året. Det mest positive på pris- og markedssiden er den sterke interessen for reker til pilling, såkalte industrireker. Rekeprisen ble 56 prosent høyere enn året før. Den sterke etterspørselen skyldes råstoffbortfall grunnet kvotereduksjon på Grønland og Canada. Til tross for de senere års generelle bedring i fiskeprisene er det viktig å ha med seg at villfisk fortsatt er billig mat, altfor billig vil mange mene. Prisøkningen de siste årene har kommet fra svært lave nivåer.

På tampen av 2014 overleverte Prof. Ragnar Tveterås «NOU 2014:16 Sjømatindustrien» til Nærings- og fiskeridepartementet. Tveteråsutvalget foreslo en rekke omfattende og kontroversielle endringer i norsk sjømatnæring. Etter gjennomført høring fremmet Regjeringen i november 2015 Meld. St. 10 (2015-2016) «En konkurransekraftig sjømatindustri». Regjeringen har i fremlegget moderert mange av Tveteråsutvalgets forslag. Likevel har meldingen blitt møtt med betydelig skepsis blant enkelte lokalpolitikere og i deler av fiskeri-Norge. Endringsviljen er ikke fremtredende. Noen av forslagene kan få stor betydning for HAVFISK, selv om Regjeringens fremlegg er moderert fra utgangspunktet. Det gjelder spesielt forslagene om å utrede og eventuelt oppheve aktivitetsplikten, regionalisere leveringsplikten og oppheve bearbeidingsplikten. HAVFISK er en stor og viktig aktør i norsk sjømatnæring som betyr mye for folk i mange lokalsamfunn, herunder mange av våre egne ansatte om bord og på land. Dette ansvaret bærer vi med oss inn i de drøftelser som vil foregå om forslagene. Samtidig er det utvilsomt et stort omstillingsbehov i norsk fiskeindustri, slik det har vært på sjøsiden. Omstilling er krevende, men nødvendige prosesser, ulønnsomme arbeidsplasser er ingen trygg havn for noe lokalsamfunn. Det blir spennende drøftelser.

Det gikk bra i 2015, men alt kan forbedres. I 2016 fortsetter vi arbeidet med å optimalisere driften. Samtidig skal flåten videreutvikles gjennom fokus på alle de mange detaljer som i sum skaper resultater.

«Som jeg pleier å si: det handler om å ha fokus der hvor slaget står, om bord i de enkelte fartøy!»


Legg til min rapport

Skriv ut
Footer
ÅRSRAPPORT    /     HAVFISK ASA     +47 70 11 86 00      post@havfisk.no     havfisk.no