Skip To The Main Content

Endinger i egenkapitalen HAVFISK ASA Konsern

Beløp i millioner kronerNoteInnskutt egenkapitalKurssikrings og andre reserverSum omregnings og andre reserverOpptjent egenkapitalSum reserver og opptjent egenkapitalSum egenkapitalMinoritets-interesserSum egenkapital
Balanse per 1. januar 201418783(25)(25)(47)(72)7104714
          
Årets resultat    1951951951197
Øvrige resultatelementer (se nedenfor)  (34)(34) (34)(34)-(34)
Totalresultat  (34)(34)1951621621163
Utbytte       (1)(1)
Balanse per 31. desember 201418783(59)(59)148898724876
          
Årets resultat    1711711712173
Øvrige resultatelementer (se nedenfor)  -- ----
Totalresultat        173
Utbytte17   (64)(64)(64) (64)
Balanse per 31. desember 201518783(59)(59)2551979806986
          
Kurssikring og andre reserver
Sikringsreserven gjelder såkalte kontantstrømssikringstransaksjoner som er inngått for å sikre mot endringer i inntekter og utgifter som følge av rente og oljeprisendringer. Endring i nåverdien på sikringsavtaler som forfaller frem i tid, bokføres i totalresultatet under endring i virkelig verdi på kontantstrøms- sikringer. Motposten er kurssikrings og andre reserver under egenkapital.
          
Beløp i millioner kroner Omregnings-
differanser
Virkeligverdi-
reserver
Kurssikrings-
reserver
Omregning og
andre reserver
Opptjent
egenkapital
SumMinoritets-
interesser
Sum
egenkapital
2014         
Endring i virkelig verdi kontantstrømsikring   (31)(31)-(31)-(31)
Akturielle gevinster og tap i pensjonsordninger  (2) (2)-(2)-(2)
Øvrige resultatelementer, netto etter skatt 2014 -(2)(31)(34)-(34)-(34)
          
Beløp i millioner kroner Omregnings-
differanser
Virkeligverdi-
reserver
Kurssikrings-
reserver
Omregning og
andre reserver
Opptjent
egenkapital
SumMinoritets-
interesser
Sum
egenkapital
2015         
Endring i virkelig verdi kontantstrømsikring   11-1-1
Akturielle gevinster og tap i pensjonsordninger  (1) (1)-(1)-(1)
Øvrige resultatelementer, netto etter skatt 2015 -(1)1-----
          
Kurs- og rentesikring 2014      
Beløp i mill kroner      Balanse pr
1. januar
Endring i
virkelig verdi
Balanse pr
31. desember
Kurssikringsreserve i HAVFISK      - - -
Rentesikring i HAVFISK      (28)(21)(49)
Bunkersikring i HAVFISK      5(22)(17)
Avsetning for utsatt skatt      61218
Sum ført mot totalresultat og egenkapital      (17)(31)(48)
          
Kurs- og rentesikring 2015       
Beløp i mill kroner      Balanse pr
1. januar
Endring i
virkelig verdi
Balanse pr
31. desember
Kurssikringsreserve i HAVFISK      - - -
Rentesikring i HAVFISK      (49)9(40)
Bunkersikring i HAVFISK      (17)(8)(24)
Avsetning for utsatt skatt      18- 17
Sum ført mot totalresultat og egenkapital      (48)1(47)

Legg til min rapport

Skriv ut
Footer
ÅRSRAPPORT    /     HAVFISK ASA     +47 70 11 86 00      post@havfisk.no     havfisk.no