Skip To The Main Content

Resultatregnskap

  RegnskapRegnskap
Beløp i millioner kronerNote20152014
    
Driftsinntekter21 1201 021
Andre driftsinntekter21128
Varekostnad og beholdningsendringer3(46)(110)
Lønnskostnader4, 29(419)(359)
Andre driftskostnader5, 9(263)(282)
Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer 403299
Avskrivninger og amortiseringer10, 11(124)(130)
Spesielle driftsposter6  
Driftsresultat 279169
Finansinntekter76168
Finanskostnader7(57)(77)
Resultat før skatt 228260
   
Skattekostnad8(55)(64)
Årets resultat 173197
    
Henføres til:   
Majoritetens andel (eiere i morselskapet) 171195
Minoritetsinteresser2021
    
Gjennomsnittlig utestående antall aksjer 1784 598 29184 598 291
    
Resultat pr aksje:   
Resultat pr aksje 172,042,32
Utvannet resultat pr aksje1172,042,32
1) Det var ingen potensielle instrumenter med utvanningseffekt utestående pr 31. desember 2015 og 31. desember 2014.

Totalregnskap

Beløp i millioner kronerNote20152014
    
Årets resultat 173197
    
Øvrige resultatelementer, netto etter skatt:   
Akturielle gevinster og tap i pensjonsordninger23(1)(2)
Sum poster som ikke kan bli omklass. til resultatet -1-2
    
Endring i virkelig verdi på kontantstrømssikring261(31)
Sum poster som kan bli omklass. til resultatet 1(31)
    
Øvrige resultatelementer, netto etter skatt -(34)
Totalresultat  173163
    
Henføres til:   
Majoritetensandel (eiere i morselskapet) 171162
Minoritetsinteresser 21
Totalresultat  173163

Legg til min rapport

Skriv ut
Footer
ÅRSRAPPORT    /     HAVFISK ASA     +47 70 11 86 00      post@havfisk.no     havfisk.no