Skip To The Main Content

HAVFISK ASA Konsern, Balanse pr. 31/12-2015

  RegnskapRegnskap
Beløp i millioner kronerNote31.12.201531.12.2014
    
Eiendeler   
Skip og utstyr101 0511 114
Bygninger og boliger10107104
Immaterielle eiendeler1, 11773801
Finansielle rentebærende anleggsmidler12212186
Andre anleggsmidler13--
Sum anleggsmidler 2 1442 206
    
Varelager1410041
Kundefordringer og øvrige rentefrie kortsiktige fordringer157251
Rentebærende kortsiktige fordringer26-30
Kontanter og kontantekvivalenter16233146
Eiendeler og virksomhet holdt for salg104529
Sum omløpsmidler 451297
    
Sum eiendeler 2 5952 504
   
EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER   
Aksjekapital18, 31423423
Annen innskutt egenkapital18361361
Egne aksjer18(1)(1)
Annen egenkapital 19789
Sum egenkapital henført til eierne av morselskapet 980872
Minoritetsinteresser2064
Sum egenkapital 986876
    
Rentebærende lån og kreditter211 1341 210
Forpliktelser ved utsatt skatt813296
Pensjonsforpliktelser2377
Annen langsiktig forpliktelse30--
Sum langsiktige forpliktelser 1 2731 313
    
Rentebærende kortsiktig gjeld247878
Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser 25174163
Forpliktelser ved periodeskatt8, 9198
Derivater266466
Sum kortsiktige forpliktelser 336315
    
Sum forpliktelser 1 6091 628
    
Sum egenkapital og forpliktelser 2 5952 504

 
Ålesund, 19. februar 2016
Styret i HAVFISK ASA

frank-o-reite

Frank O. Reite
Styrets leder

kari-mette-ski

Kari Mette Ski
Styremedlem

ola-snove

Ola Snøve
Styremedlem

erlend-hansen

Erlend Hanssen
Styremedlem

oystein-sandvik

Øystein Sandvik
Styremedlem

ottar-s-johansen

Ottar S. Johansen
Styremedlem

andre-steffensen

Andre Steffensen
Styremedlem

webjorn-barstad

Webjørn Barstad
Konsernsjef


Legg til min rapport

Skriv ut
Footer
ÅRSRAPPORT    /     HAVFISK ASA     +47 70 11 86 00      post@havfisk.no     havfisk.no