Skip To The Main Content
Båtsfjord

HAVFISK er et rendyrket fangstselskap og Norges største trålrederi. Konsernet har ni trålere i drift ved inngangen til 2016, samt et nybygg under konstruksjon. Fartøyene fisker torsk, hyse, sei, uer, blåkveite og reker.

HAVFISK oppnådde i 2015 driftsinntekter på 1 131 millioner kroner. Driftsinntekter før avskrivninger og amortisering (EBITDA) var 403 millioner kroner. Årets resultat for 2015 ble 173 millioner kroner, som tilsvarer 2,04 kroner per aksje. HAVFISK hadde 381 ansatte ved utgangen av 2015.

HAVFISK har 29,6 kvoter for torsk og hyse, som tilsvarer om lag 11 prosent av den totale torskekvoten i Norge. HAVFISK har 31,9 kvoter for sei. Det blir også fisket andre arter, blant annet blåkveite, uer og reker. Samlet fangst i 2015 var 58 214 tonn, herav 28 875 tonn torsk, 7 943 tonn hyse og 9 086 tonn med sei. Andre fiskeslag økte med 1 273 tonn til 8 294 tonn i 2015.

Fangstraten (fangstvolum per dag) ble noe redusert sammenlignet med 2014 i hovedsak på grunn av nedgang i torskekvoten.

Fangstinntekter per driftsdøgn økte i 2015 som følge av høyere priser på de fleste fiskeslag. All fisken blir sløyd og hodekappet om bord, og leveres fersk eller fryst.

Ved inngangen til 2016 består flåten av fem ferskfisk trålere med frysekapasitet (kombinasjonstrålere) og fire frysetrålere. Driften av trålerne er organisert i rederiene Nordland Havfiske AS, Finnmark Havfiske AS og Hammerfest Industrifiske AS. Hovedadministrasjonen er lokalisert i Ålesund, men med kontorer også i Stamsund og Hammerfest.

Den største aksjonæren i HAVFISK er Aker Capital AS (hel-eid datterselskap av Aker ASA), med 73,25 prosent av aksjene. Utenlandske aksjonærer hadde per 31. desember 2015 4,7 prosent av aksjene.

HAVFISK driver sin virksomhet basert på offentlige tillatelser som gir konsernet rett til å høste av de norske fiskeressursene. HAVFISK skal være en «Stolt forvalter» og bidra til et bærekraftig fiskeri med så lite miljøavtrykk som mulig. HAVFISK er den største enkeltaktøren innen villfanget fisk i Norge og dermed en betydelig leverandør av sunne marine proteiner til en økende verdensbefolkning.

HAVFISK prioriterer arbeid med helse, miljø og sikkerhet. I den daglige driften er det høy bevissthet om å unngå skader samt redusere forbruk av energi og miljøskadelige midler.

“HAVFISK er den største enkeltaktøren innen villfanget fisk i Norge og dermed en betydelig leverandør av sunne marine proteiner til en økende verdensbefolkning.”

Historisk

Historien

1994

Norway Seafoods AS ble etablert. Skaarfish Group AS var den første bedriften som ble kjøpt opp i Norge. 

1996

Oppkjøp av Foodmark, et dansk morselskap, som inkluderte Thorfisk og Thorfisk Trading datterselskaper. 

1996-2004

Viktige oppkjøp i Norge som styrket flåten og foredlingskapasiteten.

2005

Navn ble endret til Aker Seafoods. Notert på Oslo Børs. Oppkjøp av West Fish-Aarsæther AS og Nordic Sea Holding AS.

2008-2009

Oppkjøp av det franske sjømat-Konsernet Viviers de France.

2010

Norway Seafoods ble re-etablert som Konsernets foredlings-og salgsselskap.

2011

Beslutning om å dele Norway Seafoods og Aker Seafoods, med separat eierskap og ledelse. Endringen ble gjennomført i januar 2012.
 
 

2013

Aker Seafoods ASA endrer navn til HAVFISK ASA.
 
Historisk 2

Legg til min rapport

Skriv ut
Footer
ÅRSRAPPORT    /     HAVFISK ASA     +47 70 11 86 00      post@havfisk.no     havfisk.no