Skip To The Main Content
TAFJORD konsernet  Tafjord Kraft AS
20142015(alle tall i 1000 kr)Note20152014
  Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
46 88171 503Resultat før skattekostnad 28 934-39 399
-124 536-59 976Årets betalte skatt   
-828354Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler   
210Tap/gevinst ved salg av aksjer   
182 518192 054Ordinære avskrivninger 10 68211 218
1 9423 671Nedskrivning driftsmidler   
-29 01224 249Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld -8 128-271
-13 870-5 694Forskj. kostn.f pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn. -311-5 054
66 980729Resultat v/bruk av egenkapital- og bruttometode -97 315-23 996
6 590-88Nedskrivning finansielle anleggsmidler   
34 6306 789Endring i andre tidsavgrensningsposter -55 14673 792
      
171 313233 593Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -121 28416 289
      
  Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
-1 628-9 421Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler   
1 2713 154Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0135
-221 891-234 985Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -8 060-8 292
3 3131 602Innbetalinger ved salg av aksjer i andre foretak 016
-187 806-20Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak 0-150
23 0653 741Endring i andre investeringer/utlån 49 781134 598
      
-383 676-235 929Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 41 721126 307
      
  Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
1 980 5561 599 000Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 1 200 0001 500 000
-1 370 000-1 828 000Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -1 429 000-1 370 000
0-4 185Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld (leasing)   
-88 300-40 000Utbetalinger av utbytte -40 000-88 300
  Innbetalinger av konsernbidrag/utbytte 68 556114 590
      
522 256-273 185Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -200 444156 290
      
      
309 893-275 521Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -280 008298 886
      
48 916358 809Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 321 90523 018
      
358 80983 288Kontanter og kontantekvivalenter 31.12141 896321 905

Legg til min rapport

Skriv ut
footer
TAFJORD ÅRSRAPPORT 2015    +47 70 10 00 00   post@tafjord.no  tafjord.no