Skip To The Main Content

TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet.

Konsernets virksomhet omfatter vannkraft, energigjenvinning, strøm, telekom og kraftnett .

Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftvarme AS, Tafjord Fibernett AS og Tafjord Marked AS, samt det felleskontrollerte selskapet Mørenett AS (53,7 %), og de tilknyttede selskapene Svelgen Kraft Holding AS (34 %) og Naturgass Møre (28,2 %).

TAFJORD har forretningskontor i Ålesund kommune.

Drift 2015

Vannkraft

Produksjonen i konsernets 11 heleide kraftverk i Norddal, Stranda og Stordal kommune, samt 3 deleide anlegg i Øvre Otta og Grytten, ble i 2015 1.169 GWh mot 1.190 GWh året før. Midlere årsproduksjon er 1.350 GWh. Driften av anleggene har gått som planlagt gjennom hele året. Områdeprisen på kraft i NO3 / Midt Norge ble i gjennomsnitt 19,0 øre/kWh, mot 26,4 øre/kWh i 2014.

Driftsresultat ble på 84 mill. kr mot 152 mill. kr i 2014.

Produksjonen i de 6 kraftverkene i Svelgen Kraft konsernet ble i 2015 793 GWh mot 716 GWh året før. Midlere årsproduksjon er 685 GWh. Områdeprisen på kraft i NO5 / Vest-Norge ble i gjennomsnitt 17,6 øre/kWh, mot 22,7 øre/kWh i 2014. Driftsresultatet før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble 104 mill. kr, mot 69 mill. kr i 2014.

Energigjenvinning

Denne virksomheten omfatter energigjenvinning av restavfall til fjernvarme og varmekraft, samt distribusjon av fjernvarme i Ålesund kommune. Avfallsmengdene viser en stabil vekst, mens fjernvarmesalget er preget av en mild vinter. Varmekraftproduksjonen er stabil.

Driftsresultatet ble på 12 mill. kr mot 14 mill. kr i 2014.

Strøm

Strømvirksomheten tilbyr strømprodukter til kunder i Møre og Romsdal. Bedriftsmarkedet sitt forbruk var på nivå med 2014, som følge av nok en uvanlig mild vinter også i 2015. Privatmarkedet derimot hadde en pen volumøkning som følge av kundetilvekst.

Driftsresultatet ble 26 mill. kr, mot 19 mill. kr i 2014.

Telekom

Telekomvirksomheten tilbyr fiberbaserte bredbåndstjenester til kunder i Møre og Romsdal. Det er investert betydelige midler siste årene i utbygging av fiberinfrastruktur, både i egen regi og i samarbeid med andre e-verk. Virksomheten har hatt en betydelig vekst de siste årene, og etterspørselen etter fiberbasert bredbånd er stor.

Driftsresultatet i 2015 ble 15 mill. kr, mot 10 mill. kr i 2014.

Kraftnett og tekniske tjenester

Virksomhetsområdet er identisk med TAFJORD sin andel (53,7 %) i Mørenett AS. Mørenett AS ble operativt 1. januar 2014 og er et av de største nettselskapene i landet. Selskapet distribuerer strøm til ca. 62.000 kunder i 12 kommuner på Sunnmøre. Distribusjon av strøm er inntektsregulert av Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). Virksomheten leverer i tillegg tekniske tjenester til andre interne virksomhetsområder, og det eksterne markedet.

TAFJORD sin andel av driftsresultatet ble på 39 mill. kr, mot et driftsresultat på 22 mill. kr i 2014.

FoU og innovasjon

FoU-virksomheten i konsernet ivaretas i hovedsak gjennom bidrag til og engasjement gjennom ulike bransjeorganisasjoner som Energi Norge, Norsk Vannkraftsenter og SINTEF.

Økonomi og finans

Regnskap 2015

Konsernets årsresultat for 2015 ble et overskudd på 42 mill. kr, som er en forbedring på 68 mill. kr i forhold til 2014.

Konsernets resultat før skatt ble 72 mill. kr. Dette er en forbedring på 25 mill. kr. i forhold til fjoråret.

Driftsresultat ble 156 mill. kr, som er 42 mill. kr lavere enn i 2014.

Netto finanskostnader ble 84 mill. kr. Dette er en forbedring på 66 mill. kr. i forhold til 2014.

Årets resultat er preget av historisk lave kraftpriser og nok et år med begrenset tilsig og en kraftproduksjon betydelig under middelproduksjon. Telekom-, strøm- og nettvirksomheten viser derimot en pen resultatvekst sammenlignet med 2014, mens energigjenvinning har en mindre resultatmessig tilbakegang.

Netto finanskostnader er likevel betydelig bedre enn fjoråret, og dette skyldes i hovedsak en ekstraordinær nedskrivning av kraftverkene Svelgen III og IV i 2014, hvor TAFJORD sin andel utgjorde 68 mill. kr.

Konsernets driftsinntekter for 2015 ble 1.132 mill. kr mot 1.196 mill. kr året før.

Morselskapets driftsresultat for 2015 ble minus 17 mill. kr, om lag uendret fra året før.

Konsernets skattekostnad

Skattekostnaden utgjør 30 mill. kr, mot 73 mill. kr i 2014. Av årets skattekostnader utgjør grunnrenteskatten 8 mill. kr, mot 39 mill. kr året før.

Investeringer

TAFJORD har investert 251 mill. kr i egne anlegg i 2015, mot 253 mill. kr året før. Dette er i hovedsak knyttet til infrastruktur for fiberbasert bredbånd, noen mindre kraftverksprosjekter, samt nettanlegg for strøm og fjernvarme.

Kontantstrøm, balanse- og kapitalforhold

Samlet netto kontantstrøm fra drift i konsernet var på 234 mill. kr i 2015, mot 171 mill. kr året før. Konsernets investeringsaktiviteter var på - 236 mill. kr, mot - 384 mill. kr i 2014. Finansieringseffekter ga en netto kontantstrøm på - 273 mill. kr, mot + 522 mill. kr året før. Netto endring i likviditetsbeholdning i 2015 ble - 276 mill. kr, mot + 310 mill. kr i 2014.

Konsernets investeringer i 2015 var stort sett egenfinansiert. Etter utfisjoneringen av nettvirksomheten til Mørenett AS 1.januar 2014 fikk konsernet oppgjort alle lån mot Mørenett AS i desember 2014. Konsernet hadde derfor en unormal høy likviditetsbeholdning pr. 31.desember 2014. Om lag 300 mill. kr av denne likviditetsbeholdningen ble i begynnelsen av 2015 brukt til nedbetaling av kortsiktige lån, noe som forklarer årets negative kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter og netto endring i likviditetsbeholdning gjennom året.

Bokført egenkapitalandel utgjør 26,6 %. Inklusiv ansvarlige lån er andelen 37,8 %. Det ligger betydelige skjulte merverdier i kraftverkene, og reell egenkapital er derfor vesentlig høyere enn bokført.

Netto rentebærende gjeld er på 2.578 mill. kr. ved utgangen av året, mot 2.526 mill. kr. i 2014. Av dette utgjør ansvarlige lån 470 mil. kr. De ansvarlige lånene har en løpetid på 12-17 år, mens øvrige lån forfaller i perioden 2016-2020. Likviditetsreserven består av bankbeholdninger og trekkrettigheter i bank.

Balanseførte pensjonsforpliktelser utgjør 91 mill. kr. mot 168 mill. kr. i 2014. Betydelig lavere forventninger til fremtidig lønnsvekst, både for aktive og pensjonister, reduserer forpliktelsene i den ytelsesbaserte pensjonsordningen.

Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Tafjord Kraft AS og konsernets resultat, eiendeler, gjeld og finansielle stilling.

Fortsatt drift

Etter styrets mening viser regnskapet et solid konsern med god underliggende inntjening. Årsregnskapet for 2015 er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter at denne forutsetningen er tilstede.

Disponering av resultat – utbytte

Morselskapet Tafjord Kraft AS fikk i 2015 et overskudd etter skatt på kr 46.029.150. Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Tafjord Kraft AS:

Utbytte

kr 29 000 000

Overført til fond for vurderingsforskjeller

- kr 43 250 642

Overført fra annen egenkapital

- kr 26 221 492

Totalt disponert

kr 46 029 150

Utdelingen er i samsvar med tidligere kommunisert utbyttestrategi, og styret vurderer utdelingen som forsvarlig i forhold til selskapets likviditets- og egenkapitalsituasjon. Vurderingen bygger på styrets forventninger til fremtidig økonomisk utvikling, herunder utvikling i soliditet, resultat, kontantstrømmer og investeringsbehov.

Styret legger vekt på betydningen av forutsigbarhet i utbyttepolitikken. For å sikre konsernets finansielle handlefrihet i en situasjon med stadig svakere utsikter i kraftmarkedet, har styret imidlertid startet et arbeid for å evaluere utbyttepolitikken.

Eierstyring og selskapsledelse

TAFJORD vektlegger betydningen av og har forpliktet seg til en høy standard i konsernets eierstyring og selskapsledelse. Konsernet følger anbefaling gitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES).

TAFJORD slutter seg til regnskapsloven § 3-3b om redegjørelse om foretaksstyring. Konsernets risiko og internkontrollsystem baserer seg på COSO, et internasjonalt rammeverk for internkontroll.

TAFJORD slutter seg til regnskapsloven § 3-3c om redegjørelse om samfunnsansvar.

TAFJORD sin redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, som inngår i årsrapporten, omtaler konsernets prinsipper og praksis knyttet til rollefordelingen mellom styringsorganene og det ansvar og den myndighet som er tillagt generalforsamling, styret og ledende ansatte. Organiseringen av styrings- og kontrollsystemene i konsernet samt relasjonene til omverdenen, er også omtalt der.

Finansielle risikoforhold

Konsernet har som målsetning å optimalisere den langsiktige verdiskapningen for sine eiere. Finansiell risiko styres for å sikre forutsigbarhet i konsernets samlede resultater, men på en balansert måte slik at dette i minst mulig grad går på bekostning av den langsiktige verdiskapningen.

Markedsrisiko

Konsernet er først og fremst eksponert for den volatile kraftprisen i det nordiske kraftmarkedet. Kraftprisen vil til en viss grad være omvendt proporsjonal med produksjonsevnen, slik at resultateffektene normalt dempes. Skatt virker også resultatutjevnende, ikke minst på grunn av grunnrentebeskatningen som medfører en marginalskatt på kraftproduksjon på 58 %. Resterende kraftprisrisiko styres innenfor fastsatte rammer ved finansiell handel i markedet – fortrinnsvis på kraftbørsen Nasdaq Commodities. Sikringshorisonten er 3 - 4 år.

For å utnytte konsernets kompetanse i kraftmarkedet er det etablert et begrenset mandat for kortsiktig trading med finansielle kraftderivater.

Enkelte kontrakter i strømmarkedet er eksponert for risiko knyttet til kundenes forbruksvolum og uttaksprofil. Disse håndteres spesielt under egen forvaltning, og volumet er begrenset.

Fjernvarmeinntektene påvirkes til en viss grad av endringer i kraftprisene. Anslagsvis 40 % av totalt fjernvarmevolum er solgt på 3-5 års kontrakter.

Prisnivået på avfall bestemmes i stor grad av rammebetingelsene knyttet til alternativ behandling, transportkostnader og eksport. Inngåtte leveringsavtaler for avfall dekker ved utgangen av året 60 % av anleggets kapasitet kommende år.

Valutarisiko

TAFJORD er eksponert for valutarisiko fordi kraften i det nordiske kraftmarkedet omsettes i EUR, mens inntekter og kostnader for øvrig er i NOK. Valutaeksponeringen er både knyttet til salg av produsert kraft og kraftkjøp til strømomsetning. Valutaeksponeringen sammenstilles på konsernnivå, hvor forventet kontantstrøm i EUR sikres etter en modell med lineært fallende sikringsgrad, og med en tidshorisont på tre år.

Kredittrisiko

Konsernet er eksponert mot kredittrisiko primært ved krafthandel, men også ved plassering av overskuddslikviditet, samt bruk av finansielle kontrakter som rentebytteavtaler og valutaterminer. Det meste av selskapets fysiske og finansielle krafthandel gjøres mot henholdsvis Nord Pool Spot og Nasdaq. Andre finansielle kontrakter inngås utelukkende med anerkjente og solide nordiske banker og finansinstitusjoner.

Strøm- og telekomvirksomheten er eksponert for kredittrisiko ved at leveranse av strøm og telekomtjenester etterfaktureres. Det samme gjelder delvis energigjenvinningsvirksomheten, selv om de største kundene på både fjernvarme- og avfallssiden er kommuner eller offentlig eide selskaper. Konsernet har gode og innarbeidede rutiner for håndtering av denne risikoen.

Likviditets- og refinansieringsrisiko

Konsernet er eksponert for likviditetsrisiko i forhold til kortsiktige svingninger i kontantstrømmene og behovet for løpende å kunne gjøre opp sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, samt mer langsiktig i forhold til å kunne få ny finansiering etter hvert som gamle lån forfaller - eventuelt ikke måtte utstede slike nye lån til ekstraordinært høye kostnader (refinansieringsrisiko). Det er etablert rammer for både likviditetsreserve og finansieringsstruktur.

Likviditetsreserven består av bankinnskudd og trekkfasiliteter i solide nordiske banker.

TAFJORD har en konservativ holdning til refinansieringsrisiko, men ettersom finansieringskostnadene øker med løpetidene benyttes i hovedsak lån med mellomlange løpetider – typisk 3-5 år. Dette balanseres gjennom en distribuert profil på låneforfallene og en balansert bruk av både bank- og obligasjonsmarkedet. Videre skal til enhver tid en robust finansiell plattform sikre at TAFJORD oppleves som en solid låntaker og et attraktivt plasseringsalternativ i det norske kapitalmarkedet. Målsatt kredittrating (skyggerating) er minimum BBB.

Renterisiko

Foruten den direkte renterisikoen i gjeldsporteføljen er konsernet indirekte eksponert for renterisiko gjennom inntektsreguleringsregimet for kraftnettvirksomheten, grunnrenteregimet i vannkraftvirksomheten og konsernets pensjonsforpliktelser. Renterisiko styres på konsernnivå etter fastsatte rammer for både kontantstrømsikring og durasjon. Sikringshorisonten på kontantstrømsikringen er 4 år.

Helse, miljø og sikkerhet

TAFJORD arbeider kontinuerlig for et trygt arbeidsmiljø. Konsernet driver forebyggende arbeid hvor det fokuseres på nærvær, tilrettelegging for fysisk aktivitet og aktiv oppfølging av langtidssykmeldte. Det er inngått avtale om inkluderende arbeidsliv.

Myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet er etterkommet. Gjennom ansvarliggjøring av den enkelte og økt kunnskap, har konsernet fokus på tiltak som ivaretar personsikkerheten. Konsernet gjennomfører et systematisk verne- og miljøarbeid for å fremme helse og velferd. Konsernet har avtale om bedriftshelsetjeneste. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende.

Konsernet (eks. Mørenett) hadde i 2015 tre hendelser som medførte skade, hvorav en medførte et lengre fravær. H 1 -verdien (36 mnd), antall fraværsskader per million arbeidede timer, for 2015 ble 7,7 mot 7,0 foregående år. TAFJORD har en nullvisjon når det gjelder skader, og det må derfor settes større fokus på tiltak som kan forebygge skader.

Sykefraværet (eks. Mørenett) i 2015 ble på 3,2 %, som er en økning på 0,5% fra 2014. Sett i forhold til konsernets målsetting om 3,5 % sykefravær er situasjonen god. Det totale sykefraværet utgjør 4,4 årsverk .

Likestilling og diskriminering

TAFJORD har ved rekruttering og i øvrig personalarbeid, fokus på kravene til likestilling mellom kjønnene og inkludering. Konsernet aksepterer ingen form for forskjellsbehandling gjort med grunnlag i nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, livssyn, funksjonsevne eller andre lignende forhold.

Av konsernets 137 ansatte (eks. Mørenett) per 31. desember 2015, var 34 kvinner. Det utgjorde en kvinneandel på 24,8 %, en økning på 0,9 prosentpoeng fra året før.

Konsernets styre består av to kvinner og fem menn. Konsernledergruppen består av syv personer, og av disse er tre kvinner.

Ytre miljø

TAFJORD har som mål å være et miljøbevisst konsern. Virksomheten i konsernet kan påvirke det ytre miljø gjennom aktiviteter i forbindelse med kraftutbygging, linjebygging, vannkraftproduksjon og avfallsforbrenning.

Bygging og drift av ledningsbundet infrastruktur gir liten eller ingen utslipp av klimamessig betydning. Det er imidlertid et faktum at mange opplever luftledninger som visuelt skjemmende.

Vannkraftproduksjon medfører ikke forurensning, men kan ha uheldige lokale konsekvenser i forbindelse med uregelmessige vannstander og vannføringer, eller ved lokale utslipp av olje fra tekniske komponenter. I 2015 er det ikke registrert hendelser på dette området som har påvirket det ytre miljøet.

Konsernet har gjennom sin mangeårige utbygging av fjernvarme i Ålesund bidratt til fjerning av et betydelig antall oljefyringsanlegg, og dermed en bedre luftkvalitet i kommunen.

Selskapet hadde en langvarig ulmebrann i lagret avfall i Silo 2 ved energigjenvinningsanlegget i 2.halvår 2015. En følgevirkning av brannen var at slukkevann inneholdt illeluktende gass som var til sjenanse for naboer til anlegget. Selskapet har iverksatt rutiner for å hindre at dette skjer igjen.

Energigjenvinningsanlegget som er miljøsertifisert etter ISO 14001, hadde i 2015 en energiutnyttelse (R1-EU) på 73 %. Utslippsmålinger er utført som foreskrevet i 2015. Målingene viser at en for alle utslipp ligger innenfor gjeldende krav.

Vesentlige forhold etter 1. januar 2016

Styret er ikke kjent med at det er inntruffet forhold etter årsskiftet som kan ha vesentlig betydning for det avlagte årsregnskapet.

Fremtidsutsikter

Vannkraft

Utsiktene i det nordiske kraftmarkedet har svekket seg betydelig i løpet av 2015, og markedsutsiktene på kort til mellomlang sikt er svake. Terminprisene for de kommende 3-5 årene har falt i størrelsesorden 25 % i løpet av 2015. Årskontrakten for 2017 på Nasdaq Commodities har falt med 7,8 EUR/MWh til 21,2 EUR/MWh. En svakere krone demper noe av nedgangen for norske produsenter, men fallet er fremdeles på over 20 %. Målt i norske kroner falt årskontrakten for 2017 fra 264 til 202 NOK/MWh i løpet av 2015.

Mye av nedgangen i kraftprisene skyldes fallende kullpriser. Fallende etterspørsel fra bl.a. Kina skaper tilbudsoverskudd i de globale kullmarkedene og presser prisene nedover. Terminprisene på kull har i løpet av 2015 falt i størrelsesorden 33 %, fra 66 til 44 USD/tonn. Fallende kullpriser påvirker det nordiske kraftmarkedet gjennom å senke marginalkostnaden for kullkraftprodusentene. Selv om den negative effekten fra kull i noen grad har blitt oppveid av litt stigende CO2-priser, har marginalkost kullkraft falt med anslagsvis 45-55 NOK/MWh.

Markedet blir for øvrig stadig mer preget av at det fases inn mye ny fornybar kapasitet, både på kontinentet og i Norden. Godt hjulpet av den svensk-/norske elsertifikatordningen, med sin målsetting om å stimulere til 28,4 TWh ny fornybar kraft, bygges det stadig ut mer vindkraft. Dette spesielt i Sverige. Denne utviklingen påvirker både balansen og dynamikken i markedene.

På lengre sikt er markedsutsiktene mer lovende. Klimautfordringen og internasjonale klimaforpliktelser vil etter hvert kreve gradvis utfasing av kullkraft som energikilde i mange land. I sine klimamålsettinger for 2030 legger EU vekt på kvotemarkedet (ETS) som det viktigste verktøyet i denne sammenheng, og et strammere europeisk CO2-regime vil derfor trolig tvinge seg frem. Klimaavtalen i Paris i desember 2015 øker sannsynligheten for nye tiltak. Sammen med en gradvis nedbygging av kjernekraftkapasiteten i bl.a. Tyskland og Sverige, og utbygging av nye mellomlandsforbindelser, har vi tro på stigende kraftpriser på lengre sikt. Nye klimamålsettinger også utenfor kvotepliktig sektor, både i EU og nasjonalt, forsterker dette bildet.

Foruten pris er inntjeningen fra vannkraften også avhengig av ressursgrunnlaget. Innføringen av EU’s vanndirektiv i norsk lovgivning kan potensielt påføre kraftprodusenter redusert produksjon som følge av nye miljømål i vassdragene. Første planperiode (2016-2021) er nettopp ferdig behandlet nasjonalt, og TAFJORD har ikke fått pålegg av betydning i denne perioden. Intensjonen bak ordningen er at aktuelle tiltak skal underlegges en streng kost/nytte-vurdering der både miljø, klima, forsyningssikkerhet og verdiskapning, blir vektlagt. Vi forventer derfor heller ikke i fremtiden konsekvenser i form av redusert produksjonskapasitet i våre anlegg som følge av direktivet.

Styret stiller seg for øvrig undrende til regjerningens skattemelding (Meld. St. 4 2015-2016), hvor det i forslaget til ny skattereform foreslås en gradvis tilstramming av grunnrenteskatteregimet for vannkraft. Dette unntar i praksis hoveddelen av den norske fornybarnæringen fra den skattelettelsen som øvrig næringsliv blir til del når den ordinære selskapsskatten etter hvert reduseres.

Energigjenvinning

Energigjenvinningsvirksomheten, som får sine inntekter fra avfallsbehandling og energisalg i form av fjernvarme og kraft, opplever en fin utvikling.

Etterspørselen etter forbrenningskapasitet har vært økende siste årene, og avfallsprisene har utviklet seg positivt. Etterspørselen og dynamikken i både det norske og de internasjonale markedene forventes å tilta etter hvert som flere land innfører forbud mot deponering av avfall. I det norske markedet har markedsprisen for behandling av avfall i stor grad vært styrt av marginalkostnadene ved brenning av avfall i våre naboland, samt transportkostnader. Styret vurderer virksomheten som godt posisjonert i forhold til at både kapasiteten og utformingen av gjenvinningsanlegget er bra tilpasset det regionale markedet. Nye miljø- og klimamål vil trolig bidra til at transportkostnadene øker, samtidig som nærhetsprinsippet får gjennomslag hos stadig flere kunder.

Energiinntektene følger til en viss grad utviklingen i kraftprisene. Svake kraftpriser oppveies imidlertid delvis av andre faktorer, ikke minst avgiftspolitikken og nettariffene for strøm. Tilgangen på varmeenergi er større enn dagens uttak av fjernvarme, og en satser på å øke leveransene med 5-9 GWh årlig gjennom utbygging og tilknytning av nye kunder. Det arbeides også med ulike utviklingsprosjekt med tanke på å utnytte overskuddsenergien til prosessvarme i samarbeid med andre industrielle aktører . Utbyggingen av fjernvarmenettet skjer i nært samarbeid med ENOVA. Ettersom en stor del av grunnlagsinvesteringene er gjort, vil tilkobling av nye bygg være relativt rimelig. Utfordringene for fjernvarmen knytter seg først og fremst til det regulatoriske rammeverket, i form av bl.a. energimerkeordningen og byggeforskriftene. Av ulike grunner makter ikke disse alltid å ivareta et helhetlig energi-, klima- og miljøperspektiv. Styret er imidlertid trygg på at energiløsninger basert på energigjenvinning av restavfall er svært robuste i så måte, og imøteser bl.a. en nærmere behandling av dette i regjeringens varslede energimelding.

Strøm

Sluttbrukermarkedet for strøm er preget av hard konkurranse, hvor et vidt spekter av store og små lokale leverandører konkurrerer med noen få store landsdekkende aktører. TAFJORD er godt posisjonert i dette bildet, i kraft av å være både lokalt forankret og i størrelse blant de mellomstore i nasjonal sammenheng. Virksomheten har vist stor innovasjonsevne og kondisjon i markedsarbeidet. Dette lover godt for fremtiden, ikke minst i forhold til kommende regulatoriske endringer knyttet til innføring av Elhub (nasjonal måleverdidatabase), AMS (Automatiske strømmålere) og Leverandørsentrisk markedsmodell (strøm og nettleie på én faktura fra strømleverandør). Dette vil stille store krav til omstillingsevne både markedsmessig og organisatorisk i årene som kommer.

Telekom

Styret konstaterer at fiber har etablert seg som markedsledende teknologi for formidling av telebaserte kommunikasjonstjenester. Behovet for båndbredde er stadig økende hos både private og bedrifter. Telekomvirksomheten i TAFJORD, som utelukkende baserer seg på fiberteknologi som kommunikasjonsbærer, opplever stor etterspørsel. Kundemassen er svært stabil, og inntekt per kunde jevnt økende i takt med at stadig flere kunder gjør seg nytte av hele bredden i tjenestetilbudet. Med en fremtidsrettet og robust infrastruktur i bunn, og et velutviklet partnerskap med Altibox på tjenestesiden, står telekomvirksomheten godt rustet også for fremtiden. Styret vil de kommende årene ha fokus på å øke utnyttelsen av allerede nedlagt infrastruktur gjennom økt kundetetthet i nettet, samt styrke markedsposisjonen og kundeopplevelsen gjennom å videreutvikle kundegrensesnittet.

Nett og tekniske tjenester

17. mars 2016 vedtok Stortinget endringer i Energiloven. Forslaget er innrettet mot å styrke skillet mellom den monopolregulerte nettvirksomheten og annen kommersiell virksomhet, som bl.a. strømsalg, kraftproduksjon og elektroentreprenørtjenester. Forslaget følger anbefalingene fra Reiten-utvalget i 2014. Målsettingen er å redusere risikoen for uheldig kryssubsidiering mellom den monopolregulerte nettvirksomheten og annen konkurranseutsatt virksomhet. Virkemiddelet er krav om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomheten og øvrig konkurranseutsatt virksomhet for alle nettselskap.

Selskapsmessig skille innebærer at den monopolregulerte nettvirksomheten må skilles ut i et eget selskap. Funksjonelt skille innebærer bl.a. at nettselskapet ikke kan ha kontrollerende eierposter i selskap som driver annen virksomhet.

Styret har tatt konsekvensene av disse kravene, og har startet en prosess med tanke på å rendyrke nettvirksomheten i Mørenett AS. Dette ved at elektroentreprenørvirksomheten skilles ut i en egen juridisk enhet. Mørenett AS vil dermed være godt rustet til å innfri de nye nøytralitetskravene, samtidig som det nye entreprenørselskapet, gjennom sin kompetanse og kapasitet, vil kunne bli en sterk utfordrer i et marked i utvikling og vekst. Styret tror lovendringene på sikt vil medføre at utviklingen i leverandørmarkedet for elektroentreprenørtjenester skyter fart, og at en vesentlig del av nyanlegg og vedlikehold i nettet i fremtiden vil settes ut til et velfungerende leverandørmarked.

Styret tror på videre strukturering både innenfor nettområdet og i entreprenørmarkedet, og ønsker at Mørenett AS og den nye entreprenørvirksomheten skal stå sentralt i en videre regional omstrukturering av bransjen.

Mørenett fremstår i dag som godt rustet til å møte fremtiden. Utfordringen ligger i å opprettholde effektiv drift og samtidig ivareta god forsyningssikkerhet. Er dette på plass sikrer inntektsreguleringen stabil og forutsigbar avkastning på investert kapital, og lave tariffer for kundene. Styret konstaterer at det synergipotensialet som ble identifisert i forkant av fusjonen i 2014 er i ferd med å materialisere seg. Selskapets nettutviklingsplan tegner godt i forhold til å nå målsettingene på forsyningssikkerhet. Virksomheten står foran et relativt tungt investeringsprogram de nærmeste årene knyttet til større nettanlegg, og til innføring av AMS (Automatiske strømmålere) i alle målepunkt.

Kostnadseffektivitet

For å møte den utfordrende situasjonen i kraftmarkedene har styret stor fokus på effektivisering av driften. Etter en grundig og bred gjennomgang av organisasjonen i samtlige virksomheter, vedtok styret i desember 2015 en tiltakspakke for kostnadsreduksjoner. Denne innebærer bl.a. en vesentlig reduksjon i antall årsverk, og har en totalramme på ca. 23 mill. kr. Vi forventer full effekt av disse tiltakene i løpet av 2017. Parallelt har styret stor fokus på realiseringen av de synergitiltakene som ble identifisert i forbindelse med Mørenett-fusjonen i 2014, og som ble kvantifisert til ca. 45 mill. kr.

Investeringer og kapital

Etter flere år med sterk vekst og store investeringer i bl.a. fiberinfrastruktur og ny vannkraftkapasitet, har styret nå fokus på å konsolidere stillingen og tilpasse investerings- og utbyttepolitikken til de løpende operasjonelle kontantstrømmene. Investeringsmidlene vil de kommende årene fortrinnsvis bli allokert inn mot nødvendige rehabiliteringer og investeringer i nettvirksomheten, herunder ikke minst utbyggingen av automatiske strømmålere (AMS). Det planlegges ikke ekspansjonsinvesteringer innenfor vannkraft, vindkraft eller avfallsforbrenning av betydning de nærmeste årene. I energigjenvinning- og telekomvirksomheten fokuseres det på å kapitalisere på allerede nedlagt infrastruktur.

Oppsummering

Konsernet sine framtidsutsikter er etter styrets mening gode. Konsernets finansielle stilling er sterk, selv om inntjeningen de siste par årene har vært svak. Til tross for lave kraftpriser og svakere inntjening fra vannkraftvirksomheten viser øvrig virksomhet en positiv utvikling. TAFJORD forventer et årsresultat i 2016 som vil være bedre enn i 2015. Styret presiserer imidlertid at det er usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige forhold.

Ålesund, 8. april 2016

Bjørn Tømmerdal
styreleder

Atle Neteland
nestleder

Kristin Krohn Devold
styremedlem

Harald T. Nesvik
styremedlem

Lise Reinertsen
styremedlem

Per Kåre Skudal
styremedlem

Per Ove Hjelme
styremedlem

Erik Espeset
daglig leder


Legg til min rapport

Skriv ut
footer
TAFJORD ÅRSRAPPORT 2015    +47 70 10 00 00   post@tafjord.no  tafjord.no