Skip To The Main Content

Styret og daglig leder har i dag behandlet og godkjent årsberetning og årsregnskap for HAVFISK ASA, konsern og morselskap for kalenderåret 2015 og per 31. desember 2015 (årsrapporten 2015).

Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med de EU-godkjente IFRS regler og tilhørende fortolkningsuttalelser, samt de ytterligere opplysningskrav som følger av regnskapsloven og som skal anvendes per 31.12.2015. Årsregnskapet for morselskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god norsk regnskapsskikk per 31.12.2015.

Etter vår beste overbevisning:

  • er årsregnskapet 2015 for konsernet og morselskapet utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder
  • gir opplysningene i regnskapet et rettvisende bilde av konsernets og morselskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet per 31. desember 2015
  • Gir årsberetningen for konsernet og morselskapet en rettvisende oversikt over
    • Utviklingen, resultatet og stillingen til konsernet og morselskapet
    • De mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet og selskapet står overfor
 

 
Ålesund, 19. februar 2016
Styret i HAVFISK ASA

frank-o-reite

Frank O. Reite
Styrets leder

kari-mette-ski

Kari Mette Ski
Styremedlem

ola-snove

Ola Snøve
Styremedlem

erlend-hansen

Erlend Hanssen
Styremedlem

oystein-sandvik

Øystein Sandvik
Styremedlem

ottar-s-johansen

Ottar S. Johansen
Styremedlem

andre-steffensen

Andre Steffensen
Styremedlem

webjorn-barstad

Webjørn Barstad
Konsernsjef


Legg til min rapport

Skriv ut
Footer
ÅRSRAPPORT    /     HAVFISK ASA     +47 70 11 86 00      post@havfisk.no     havfisk.no