Skip To The Main Content

HAVFISK tilstreber å ha en åpen og direkte kommunikasjon med aksjonærer, potensielle investorer, analytikere, meglere og finansmarkedet generelt.

HAVFISK skal gi en konkurransedyktig avkastning på investert kapital, hensyntatt risikoprofilen. Avkastningen skal oppnås gjennom en kombinasjon av utbytte og økning av underliggende verdier.

En vesentlig andel av overskuddslikviditet som etter styrets vurdering ikke er nødvendig for selskapets drift og utvikling, herunder investeringsmuligheter og gjeldsnedbetaling, vil danne grunnlag for utbetaling av utbytte.

År

Utbytte (kroner)

2006

0,75

2007

0,75

2008

0,00

2009

0,00

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

2014

0,75

2015 (foreslått)

1,50

Aksjer og aksjekapital

HAVFISK har 84 646 016 ordinære aksjer, med en pari kurs på NOK 5 (se note 11 til morkonsernets regnskap for 2015). Per 31. desember 2015, hadde konsernet 2 506 aksjonærer. Utenlandske eiere hadde 4,7 prosent av aksjene per 31.12.

HAVFISK har èn aksjeklasse. Hver aksje gir èn stemme. Konsernet har 47 725 egne aksjer per 31. desember 2015.

Børsnotering

HAVFISK ble børsnotert på Oslo Børs 13. mai 2005 (ticker: HFISK). Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen med registreringsnummer ISIN NO 001 0269129. DNB Bank ASA er konsernets kontofører.

Majoritets aksjonær

HAVFISKs majoritetsaksjonær er Aker Capital AS (et hel-eid selskap i Aker ASA). HAVFISK er i Aker ASA sin industrielle portefølje.

Aker-konsernet består av selskaper som i juridisk og finansiell forstand er selvstendige enheter. Aker ASA utøver aktivt eierskap som del av et systematisk arbeid for å skape verdier for aksjonærene. Aker ASAs langsiktige industrielle tilnærming, aksjonærstruktur og styringsmodell gir Aker-selskaper handlingsrom og handlekraft.

Styrets mandater

HAVFISKs generalforsamling avholdt 10. april 2015 gav styret fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 42 323 005, dog slik at konsernet ikke kan erverve egne aksjer slik at den samlede beholdningen av egne aksjer etter ervervet overstiger ti prosent av aksjekapitalen. Fullmakten kan ikke brukes i den grad ervervet utløser konsesjonsplikt etter lov om deltakelse i fisket (Deltakerloven) eller tilsvarende regler, eller fører til at mer enn 40 prosent av aksjene i konsernet blir eiet av utlendinger. Høyeste beløp som kan betales pr aksje er NOK 100 og laveste beløp NOK 1. Styret står fritt med hensyn til hvordan erverv og avhendelse av egne aksjer skjer. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingstidspunktet til det tidligste tidspunktet av avholdelse av den ordinære generalforsamlingen i 2016, og 30. juni 2016 .

Generalforsamlingen gav også styret fullmakt til å forhøye konsernets aksjekapital med inntil NOK 42 323 005 ved nytegning av aksjer. Fullmakten omfatter rett til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra konsernet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. I tillegg omfatter fullmakten beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5. Fullmakten kan ikke brukes i den grad kapitalforhøyelsen utløser konsesjonsplikt etter lov om deltakelse i fisket eller tilsvarende regler eller fører til at mer enn 40 prosent av aksjene i konsernet blir eiet av utlendinger. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingstidspunktet til det tidligste tidspunktet av avholdelse av den ordinære generalforsamlingen i 2016 og 30. juni 2016.

Aksjeopsjoner

Per 31. desember 2015, har HAVFISK ingen opsjonsprogrammer.

Investorkontakt

HAVFISK ønsker å ha en åpen og direkte kommunikasjon med aksjonærer, analytikere og finansmarkedet generelt.

HAVFISKs børsmeldinger og investor relations (IR) publiseringer, inkludert nyhetsarkiv, er tilgjengelig på www.havfisk.no. Kvartalsrapporter, årsrapporter, prospekter, selskapspresentasjoner, relevante artikler, finansiell kalender, investor relations informasjon og eierstyring og selskapsledelse finnes på hjemmesiden.

Aksjonærer kan kontakte konsernet på post@havfisk.no.

Års- og delårsrapporter elektronisk

Årsrapporter er distribuert elektronisk til alle våre aksjonærer. Aksjonærer som ønsker årsrapporten i papirformat kan kontakte HAVFISKs investorkontakt. HAVFISK oppfordrer sine aksjonærer til å motta en elektronisk versjon av årsrapporten. Årsrapporten blir publisert på konsernets hjemmeside samtidig med børsmelding på Oslo Børs - www.newsweb.no (ticker: HFISK). Abonnenter av børsmeldinger får årsrapporten i PDF format på e-post.

Analytikere som følger konsernet

Følgende aksjeanalytikere hadde en analyse på HAVFISK per 31. desember 2015:

Nordea Markets

Analytiker: Kolbjørn Giskeødegård, telefon +47 22 48 79 83, hjemmeside http://www.nordea.com , e-post kolbjorn.giskeodegard@nordea.com .

Fondsfinans ASA

Analytiker: Bent Rølland, telefon +47 23 11 30 27, hjemmeside http://www.fondsfinans.no , e-post br@fondsfinans.no .

Carnegie AS

Analytiker: Salman Alam, telefon + 47 22 00 93 51, hjemmeside http://www.carnegie.no , e-post sva@carnegie.no .

Pareto Securities AS

Analytikere: Henning Lund og Fredrik Steinslien, telefon + 47 24 13 21 15 / + 47 24 13 21 54, hjemmeside http://www.paretosec.com , e-post henning.lund@paretosec.com / fredrik.steinslien@paretosec.com .

DNB Markets

Analytiker: Alexander Aukner, telefon +47 24 16 90 79, hjemmeside http://www.dnb.no , e-post alexander.aukner@dnb.no .

Arctic Securities

Analytikere: Axel Jacobsen og Thomas Lorck, telefon + 47 21 01 31 58/ + 47 21 01 32 35, hjemmeside http://www.arcticsec.no , e-post Thomas.lorck@arcticsec.no , axel.jacobsen@arcticsec.no .

SpareBank 1 Markets AS

Analytikere: Tore A. Tønseth, telefon + 47 24 14 74 18/ + 95 80 62 77, hjemmeside http://www.sb1markets.no , e-post tore.tonseth@sb1markets.no .

Swedbank AB

Analytiker: Marius Gaard, telefon +47 23 23 80 00, hjemmeside www.swedbank.se , e-post Marius.gaard@swedbank.no .


Geografisk distribusjon av aksjonærer per 31. Desember 2015

Nasjonalitet

Antall aksjer

Andel (i %)

Utenlandske aksjonærer

3 982 855

4,70 %

Norske aksjonærer

80 663 161

95,30%

Totalt

84 646 016

100.00%

Endringer i aksjekapital 2009 - 2015

Dato

Endring i aksjekapital

Aksjekapital (NOK million)

Antall A aksjer

Antall aksjer

Pari kurs(i kroner)

1 Januar2009

243 230 080

48 646 016

5.00

Endring 2009

180 000 000

-

1 Januar 2010

423 230 080

84 646 016

5.00

E ndring 2010

-

-

-

-

-

1 Januar2011

423 230 080

84 646 016

5.00

Endring 2011

-

-

-

-

-

1 Januar 2012

423 230 080

84 646 016

5.00

Endring 2012

-

-

-

-

-

1 Januar 2013

423 230 080

84 646 016

5.00

Endring 2013

-

-

-

-

-

1 Januar 2014

423 230 080

84 646 016

5.00

Endring 2014

-

-

-

-

-

1 Januar 2015

423 230 080

84 646 016

5.00

Endring 2015

-

-

-

-

-

Valgkomité

I henhold til vedtektene skal HAVFISK ha en valgkomite bestående av minst tre medlemmer som velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen er ansvarlig for å nominere de aksjonærvalgte medlemmene av styret. Valgkomiteen i HAVFISK består av følgende medlemmer: Leif-Arne Langøy (leder), Gerhard Heiberg og Arild S. Frick. Frist for innsending av forslag til styre og valgkomitékandidater for neste periode er 31. oktober 2016. Aksjeeiere som ønsker å kontakte valgkomiteen kan gjøre dette ved å kontakte Arild Støren Frick, arild.frick@akerasa.com.

Ordinær generalforsamling

HAVFISKs generalforsamling er normalt holdt i mars eller tidlig april. I år avholdes ordinær generalforsamling 8.april 2016. Elektronisk kunngjøring blir sendt til alle aksjonærer privat eller til nominees. For å stemme på generalforsamlingen, må aksjonærer (eller fullmektig) stemme ved å være fysisk tilstede eller stemme via fullmakt. Per i dag foreligger det ikke gode nok systemer for å håndtere elektronisk deltagelse på generalforsamling. HAVFISK vil vurdere dette i fremtidige generalforsamlinger hvis det kommer systemer som kan håndtere elektronisk deltakelse på en forsvarlig måte. Styret har således besluttet ikke å tillate slik deltagelse på HAVFISK sin generalforsamling.

Styret har vedtatt at aksjeeiere som ikke kan delta på generalforsamlingen, i påmeldingsperioden kan avgi direkte stemme i hver enkelt sak via elektronisk forhåndsstemming. I hele påmeldingsperioden kan aksjonæren selv endre sin avstemming eller endre til selv å delta på generalforsamlingen. Det vil skje på konsernets hjemmeside.

Aksjen i 2015

Konsernets markedsverdi 31. desember 2015 var 2 387 017 651 kroner . Totalt omsatte aksjer i 2015 var 43 460 017 til en verdi på 1 115 825 588 kroner. Det var 33 118 handler i aksjen fordelt på 251 handledager.

20 største aksjonærer 31. desember 2015

Navn

Beholdning

Prosentandel

AKER CAPITAL AS

62 001 793

73,25

FAUSKEN INVEST AS

1 026 632

1,21

STOREBRAND VERDI

871 004

1,03

SES AS

825 000

0,97

DELPHI NORGE

700 000

0,83

ARCTIC FUNDS PLC

600 000

0,71

TOLUMA NORDEN AS

550 000

0,65

VPF NORDEA AVKASTNIN

532 000

0,63

HOLBERG NORGE VERDIP

520 000

0,61

VPF NORDEA KAPITAL

508 511

0,60

NORDLAKS HOLDING AS

500 000

0,59

DNB NOR MARKETS, AKS

497 024

0,59

VERDIPAPIRFONDET DNB

490 000

0,58

DANSKE INVEST NORGE

400 000

0,47

THE BANK OF NEW YORK

355 834

0,42

BIRKELAND ODD KNUT

341 000

0,40

HOLDEN JIM ØYSTEIN

306 364

0,36

VERDIPAPIRFONDET HOL

290 000

0,34

JAH AS

277 682

0,33

NORDEA BANK NORGE AS

250 000

0,30

Andel 20 største aksjonærer

71 842 844

84,87

Eierstruktur (31. desember 2015)

Antall aksjer

Antall aksjonærer

Prosent av aksjekapitalen

1–100

380

0.03%

101–1 000

1134

0.71%

1001–10 000

773

3.31%

10 001–100 000

178

6.95%

100 001–500 000

30

7,92%

Over 500 000

11

81,08%

Totalt

2 506

100.00 %

Utvikling i aksjekursen 2015

Høyeste kurs

kroner

30,80

Laveste kurs

kroner

15,50

Aksjekurs 31. desember

Kroner

28,20

Aksjer utestedet 31.desember

84 646 016

Egne aksjer 31.desember

47 725

Aksjer utstedt og utestående 31. desember

84 598 291

Markedsverdi 31.desember 2015

million kroner

2 387 017 651

Foreslått utbytte

NOK per aksje

1,50


Legg til min rapport

Skriv ut
Footer
ÅRSRAPPORT    /     HAVFISK ASA     +47 70 11 86 00      post@havfisk.no     havfisk.no