Skip To The Main Content

Inntjeningen for HAVFISK var i 2015 bedre enn noen gang tidligere. Årets driftsresultat før avskrivning og amortisering (EBITDA) ble 403 millioner kroner, en økning på 104 millioner kroner i forhold til 2014.

HAVFISK er et fiskeriselskap med aktivitet i Norge. Konsernet hadde ved utgangen av 2015 ti trålere med tilhørende fiskerettigheter. Konsernet eier i tillegg flere foredlingsanlegg i Nordland og Finnmark. Disse leies ut til Norway Seafoods på lange kontrakter. Norway Seafoods driver bearbeiding av fisk på disse anleggene.

Konsernets driftsinntekter var i 2015 på 1 131 millioner kroner mot 1 049 millioner kroner i 2014. EBITDA i 2015 var på 403 millioner kroner mot 299 millioner kroner i 2014.

Samlede avskrivninger og amortiseringer utgjorde 124 millioner kroner i 2015, herav utgjør 28 millioner kroner avskrivning på kvoter. I 2014 utgjorde avskrivninger og amortiseringer 130 millioner kroner. Selskapet hadde ikke spesielle driftsposter i 2015. Konsernets driftsresultat (EBIT) var på 279 millioner kroner i 2015 mot 169 millioner kroner i 2014.

Netto finanskostnader var 51 millioner kroner i 2015. I 2014 var netto finansposter positive med 91 millioner kroner. Dette skyldes at avsetningen på 158 millioner kroner i forbindelse med Glitnir saken ble tilbakeført i årsregnskapet for 2014, jmf. note 7 i konsernregnskapet.

Skattekostnaden var 55 millioner kroner i 2015 mot 64 millioner kroner i 2014. Årets resultat for konsernet var 173 millioner kroner mot 197 millioner kroner i 2014 etter tilbakeført avsetning for Glitnir saken.

Ved utgangen av 2015 var konsernets egenkapitalandel på 38 prosent av en totalbalanse på 2 595 millioner kroner. Totalbalansen har økt med 91 millioner kroner i forhold til utgangen av 2014. Endringen skyldes i hovedsak økt varelager og kundefordringer samt bankinnskudd. I motsetning til i 2014 var alle fartøyene i drift helt frem til årsskiftet og hadde derfor et betydelig lager av fangst om bord ved utgangen av året. Anleggsmidler er redusert i 2015 i forhold til 2014.

Tilgjengelig likviditet utgjorde 320 millioner kroner ved utgangen av regnskapsåret, herav 87 millioner i ubenyttet trekkrettigheter.

Fangstvolumet er i 2015 redusert med 1 081 tonn sammenlignet med 2014. Nedgangen i fangstvolum skyldes i hovedsak reduserte torskekvoter samt lavere fangstkvantum av sei i Nordsjøen. Fangst av hyse er på samme nivå som i 2014, mens volumet av reker, uer og andre fiskeslag er betydelig høyere i 2015 enn foregående år. Prisutviklingen for de fleste fiskeslag har vært positiv i 2015 sammenlignet med 2014. Unntaket er prisene på hyse og uer som er redusert i forhold til 2014. Prisene på torsk og sei har steget med henholdsvis 39 og 16 prosent, mens prisene på hyse er redusert med 28 prosent.

Konsernets virksomhet og lokalisering

Konsernets primære forretningsområde er fangst av hvitfisk.

HAVFISK eide ved utgangen av regnskapsåret 100 prosent av aksjene i Nordland Havfiske, 60 prosent av aksjene i Hammerfest Industrifiske og 97,62 prosent av aksjene i Finnmark Havfiske. Konsernet har hatt ti trålere i drift i 2015 med tilhørende 29,6 konsesjoner for torsketrål.

HAVFISK inngikk i februar 2016 en avtale med Vard om bygging av et nytt fartøy til erstatning for «Stamsund». Kontraktsverdien er på 325 millioner kroner. Nybygget er en kombinasjonstråler (fersk og frys) på 80,4 x 16,7 meter. Fartøyet vil ha god fangstkapasitet både på hvitfisk og reker, samt at alt restråstoffet skal utnyttes. Nybygget vil bli levert i begynnelsen av 2018 og konsernet vil ha ni trålere i drift i 2016, noe som forventes å gi visse besparelser av driftskostnader. Kvotene som nybygget skal fiske vil bli benyttet av øvrige fartøyer i rederiet gjennom å benytte leiefartøyordningen. Nybygget er finansiert gjennom banklån og vil i liten grad påvirke selskapets likviditet.

Konsernet har konsesjonsrettigheter til å høste i overkant av ti prosent av de samlede norske torskekvotene nord for 62. breddegrad. Dette tilsvarer over 30 prosent av de tildelte kvotene for trålerflåten for 2015.

HAVFISK eier flere foredlingsanlegg som i hovedsak leies ut til Norway Seafoods Group på langsiktige kontrakter. Til HAVFISKs trålkonsesjoner er det knyttet aktivitetsplikt ved disse anleggene.

HAVFISK hadde 381 ansatte ved utgangen av 2015. Selskapets hovedkontor er i Ålesund. Administrasjonen er i hovedsak lokalisert i Ålesund, med kontorer også i Hammerfest og Stamsund.

Strategiske satsningsområder

Selskapets viktigste strategiske satsningsområder de senere år har vært:

  • Bedre utnyttelse av alle kvoterettigheter.
  • Øke produksjonskapasiteter for å nyttiggjøre seg perioder med godt fiske og derav skape økt lønnsomhet.
  • Fleksible fartøy for å øke inntektspotensialet fra de ulike fiskeslag og produktgrupper, herunder levering av fersk fisk.
  • Bedre kvalitet på leverte produkter.
  • Heving av kompetansen for ansatte.

Strategien innebar blant annet en fornying av flåten, ved at eldre fartøy erstattes av nyere fartøy og at eksisterende fartøy ble oppgradert. Det første nybyggingsprosjektet er gjennomført ved levering av de tre Gadus båtene. Den resterende flåten har en alder på 15 – 21 år og det er derfor behov for å videreføre flåtefornyingen. Kontrahering av ett nytt fartøy for levering i 2018 er et ledd i den videre flåtefornyingsplanen. Målsettingen er å foreta en gradvis fornying av flåten. Fornyelsen betinger imidlertid en tilfredsstillende inntjening og finansiering slik at utbyttekapasiteten kan opprettholdes.

Konsernet har årlig foretatt en gjennomgang og revisjon av strategien. Hovedtrekkene i strategien ligger fast, men med en tydeliggjøring av målsetningen om å bli «Norges beste trålrederi», herunder skal HAVFISK være:

  • Bransjeleder på drift av fartøy, samt helse, miljø- og sikkerhet.
  • Økt fangst av andre fiskeslag i tillegg til torsk, sei og hyse herunder reker, uer og blåkveite.
  • Den mest attraktive arbeidsplassen innen fiskeri.

Markedssituasjonen

Kvotene for torsk ble i 2015 redusert med om lag 10 prosent i forhold til 2014, mens kvotene for sei i nord og sei i Nordsjøen ble redusert ned henholdsvis 5 og 17 prosent. I motsetning til i 2014 ble det ikke gjennomført retildelinger av seikvoter i Nordsjøen i 2015. Sammen med reduserte kvoter førte dette til lavere fangstvolum av sei i 2015. Hysekvotene ble ved inngangen til 2015 satt til samme nivå som i 2014. I juni 2015 kom det imidlertid en uventet kvoteøkning på 24 prosent. Hyseprisene hadde de foregående årene økt betraktelig og ved inngangen til 2015 var prisene på frossen hyse mellom 24 – 25 kroner per kilo. Etter den ekstraordinære kvoteoppgangen ble en allerede vanskelig markedssituasjon for hyse ytterligere forverret, og prisnivået ble dramatisk redusert. I løpet av høsten 2015 stabiliserte markedssituasjonen seg og det ble etablert et nytt prisnivå på 14-15 kroner per kilo. For året som helhet har gjennomsnittsprisen på hyse blitt redusert med 28 prosent i forhold til 2014.

Totalt fangstvolum av torsk i 2015 ble redusert sammenlignet med 2014 hovedsakelig som følge av kvotenedgangen. Den positive prisutviklingen på torsk vi opplevde i 2014 har fortsatt også i 2015. Prisene på torsk har økt 39 prosent i 2015 i forhold til 2014. Det samme er tilfelle for sei der prisene har steget med 16 prosent i 2015. Det var god etterspørsel etter både torsk, hyse og sei ved utgangen av 2015. Svekkelsen av den norske kronen mot EUR og USD har også vært vesentlig for den positive prisutviklingen.

HAVFISK selger sine produkter gjennom Norges Råfisklag og Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag.

De fryste produktene går i hovedsak til to formål; Innenlands produksjon av saltfisk/klippfisk, og eksport for videre bearbeiding til konsumentprodukter.

Konsernets salg av ferske produkter skjer i det vesentligste til Norway Seafoods og baserer seg i stor grad på langsiktige leveringsavtaler som igjen er basert på HAVFISKs leveringsforpliktelser. Norway Seafoods bearbeider fisken videre, i hovedsak til filetprodukter. HAVFISK leverte 7 540 tonn fersk og 2 052 tonn frossen torsk til Norway Seafoods i 2015. Av det ferske volumet ble 56 prosent levert i andre halvår i 2015.

Konkurranseforhold

Salget av fryste produkter skjer gjennom auksjoner og kontraktsalg i regi av salgslagene. I dette markedet konkurrerer HAVFISK med andre trålrederier og rederier som leverer fisk fanget med andre fangstredskaper som line og snurrevad.

Priser for ferske produkter baserer seg på Norges Råfisklags minstepriser, med kvalitetsjusteringer. I deler av året (februar – april) er det normalt svært god tilgang på fersk fisk, spesielt torsk, fra kystflåten. I denne perioden er normalt trålerne i annet fiskeri, for dermed å holde tilbake kvoter til høsthalvåret da foredlingsindustrien har et stort råstoffbehov.

Viktige hendelser i 2015

HAVFISK mottok i 2011 søksmål fra administrasjonskomiteen i den islandske banken Glitnir hf. vedrørende HAVFISKs rente-, inflasjons- og valuta-swapavtale inngått med Glitnir i 2005. HAVFISK vant ikke frem ved behandlingen i første instans, men anket dommen som ble avsagt av distriktsdomstolen i Reykjavik i desember 2013. HAVFISKs anke ble behandlet i Islands høyesterett 4. mars 2015, og dom i saken falt 12. mars 2015. Retten konkluderte med at HAVFISK hadde rett til å heve den aktuelle avtalen i 2008. HAVFISK ble frikjent for hele kravet fra Glitnir, og tilkjent saksomkostninger med ISK 3 millioner. Rettens avgjørelse var endelig.

På ordinær generalforsamling 10.april 2015 fikk styret fullmakt til å utbetale utbytte basert på regnskapet for 2014. Styret besluttet 6. mai 2015 å utbetale et utbytte på kr. 0,75 per aksje for 2014.

HAVFISK inngikk i 2013 en avtale om salg av fartøyet Jergul inklusiv 1,35 kvoteenheter av torsk og hyse. Avtalen bortfalt grunnet manglende godkjenning fra myndighetene, noe som var en forutsetning for at avtalen kunne bli gjennomført. I 2015 mottok HAVFISK en stevning fra Hermes AS i saken med krav om erstatning for tap begrenset oppad til 150 millioner kroner inkludert renter. Under behandlingen i tingretten ble kravet redusert til 110 millioner kroner. HAVFISK vant saken som ble behandlet i Nord-Troms tingrett i november 2015. I dom av 11. desember konkluderte retten med at HAVFISK frifinnes for hele kravet og ble også tilkjent saksomkostninger. Hermes AS har anket saken til Lagmannsretten, og saken forventes å bli behandlet i løpet av 2016.

Det ble i oktober 2015 inngått avtale om salg av fartøyet ‘’Stamsund’’ til et islandsk rederi. Salget er nå gjennomført og fartøyet ble overlevert til ny eier den 28. januar 2016.

Stortingsmelding nr 10 «En konkurransekraftig sjømatindustri» ble lagt frem 13. november 2015. Meldingen inneholder tiltak som skal bidra til å styrke konkurransekraften til sjømatindustrien i Norge. Regjeringen foreslår blant annet endringer i førstehåndsomsetningen av fisk, leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikt og reglene for ombordproduksjon. I sum skal tiltakene gi næringen økt fleksibilitet og forenkle regelverket. Videre vil tiltakene fremme effektivitet og samhandling i verdikjeden for sjømat, noe som bidrar til økt konkurransekraft og verdiskaping i både sjømatindustrien og sjømatnæringen som helhet. Meldingen skal behandles i Stortinget i 5. april 2016.

Redegjørelse for årsregnskapet

Resultatregnskap

HAVFISK er et norsk selskap og har presentert sine resultater i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) fra og med første kvartal 2005.

HAVFISK hadde driftsinntekter på 1 131 millioner kroner i 2015, sammenlignet med 1 049 millioner kroner i 2014. HAVFISK hadde et driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) på 403 millioner kroner for 2015, en økning på 104 millioner kroner sammenlignet med 2014.

Samlede avskrivninger og amortiseringer utgjorde 124 millioner kroner i 2015, herav utgjør 28 millioner kroner avskrivning på kvoter. I 2014 utgjorde avskrivninger og amortiseringer 130 millioner kroner. HAVFISK hadde ikke spesielle driftsposter i 2015. Konsernets driftsresultat (EBIT) var på 279 millioner kroner i 2015 (169 millioner kroner i 2014). Konsernets netto finansposter viste en kostnad på 51 millioner kroner i 2015 (+91 millioner kroner i 2014). Netto finansposter i 2014 inneholder tilbakeføring av en avsetning på 158 millioner kroner i forbindelse med «Glitnir- saken», jmf.omtale under «viktige hendelser i 2015». Skattekostnaden var 55 millioner kroner (64 millioner kroner i 2014). Årsresultat for konsernet i 2015 var på 173 millioner kroner (197 millioner kroner i 2014).

Resultat per aksje i 2015 ble 2,04 kroner sammenlignet med 2,32 kroner per aksje i 2014.

Kontantstrøm

Konsernets netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var på 278 millioner kroner i 2015, sammenlignet med 245 millioner kroner i 2014. Økningen skyldes i hovedsak at driftsresultatet var vesentlig bedre sammenlignet med året før. Samtidig hadde vi høyere binding i arbeidskapital i 2015 på grunn av større varelager ved utgangen av året.

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjorde -50 millioner kroner i 2015. Investeringer i fartøy og anlegg utgjorde -51 millioner kroner. Investeringene var i hovedsak knyttet til oppgradering av eksisterende flåte samt ombygging og oppgradering av anlegget i Forsøl som er utleid til Norway Seafoods. I 2014 var kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på -184 millioner kroner.

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var negativ med 141 millioner kroner i 2015 mot en positiv kontantstrøm på 61 millioner kroner i 2014. Kontantstrømmen fra finansieringsaktiviteter i 2014 inneholdt opptrekk av lån i forbindelse med nybyggingsprosjektet. Både i 2014 og 2015 ble det betalt 78 millioner kroner i ordinære avdrag på langsiktig gjeld. I 2015 ble det betalt ut 64 millioner kroner i utbytte.

Kontantbeholdningen ved utgangen av 2015 var på 233 millioner kroner mot 146 millioner kroner ved utløpet av 2014. I tillegg hadde konsernet ved utgangen av 2015 ubenyttede trekkrettigheter på 87 millioner kroner.

Balanse og likviditet

Rentebærende kortsiktig gjeld var ved utgangen av 2015 på 78 millioner kroner. Dette er samme beløp som ved utgangen av 2014. Rentebærende kortsiktig gjeld per 31. desember 2015 besto i sin helhet av første års avdrag på langsiktig gjeld. Konsernet hadde ikke trekk på driftskreditten ved utgangen av regnskapsåret. Langsiktige rentebærende lån er redusert med 76 millioner til 1 134 millioner kroner i 2015 sammenlignet med 1 210 millioner kroner i 2014.

Netto rentebærende gjeld (rentebærende gjeld fratrukket kontantbeholdning og rentebærende anleggsmidler) ble redusert til 766 millioner kroner per 31.desember 2015 fra 925 millioner kroner per 31.desember 2014.

Ved årsskiftet var konsernets arbeidskapital (rentefrie omløpsmidler fratrukket rentefri kortsiktig gjeld) på -85 millioner kroner. Dette er en endring på 60 millioner kroner fra -145 millioner kroner ved utgangen av 2014. HAVFISKs totale balanse ble øket fra 2 504 millioner kroner i 2014 til 2 595 millioner kroner i 2015. Konsernets egenkapital ble i samme periode øket fra 876 millioner kroner til 986 millioner kroner. Dette ga en egenkapitalandel per 31. desember 2015 på 38 prosent mot 35 prosent per 31. desember 2014.

Virksomhetsredegjørelse

HAVFISK er et fiskeriselskap som rapporterer sin virksomhet samlet under ett segment.

Per 31. desember 2015 hadde HAVFISK ti aktive trålere i Norge, hvorav en ferskfisktråler, fire frysetrålere og fem ferskfisktrålere med frysekapasitet (kombitrålere). Ferskfisktråleren «Stamsund» ble solgt for levering i januar 2016. Til sammen disponerer konsernet 29,6 torske- og hysekonsesjoner, 31,9 seikonsesjoner, 8 reketrålkonsesjoner og 3 vassildkonsesjoner.

HAVFISK eier også flere landbaserte foredlingsanlegg som i hovedsak leies ut til Norway Seafoods Group på langsiktige kontrakter.

Totalt fangstvolum i HAVFISK var på 58 214 tonn hodekappet/sløyd vekt i 2015. Dette er en reduksjon på 2 prosent fra 59 295 tonn i 2014. Reduksjonen i fangstkvantum skyldes i hovedsak lavere kvoter av torsk og sei. Kvotene på torsk i 2015 ble redusert med om lag 10 prosent i forhold til 2014, mens kvotene for sei i nord og sei i Nordsjøen ble redusert med henholdsvis 5 og 17 prosent. Hysekvotene ble ved inngangen til 2015 satt til samme nivå som i 2014. I juni 2015 kom det imidlertid en kvoteøkning på 24 prosent. Den uventede økningen av hysekvoten gjorde planleggingen av hysefisket vanskelig. Dette medførte at fisket kvantum av hyse ble på samme nivå som i 2014.

Nedgangen i torsk- og seivolumet er langt på vei kompensert med økt volum av andre fiskeslag som reker, uer og blåkveite.

Oppnådd pris på de viktigste fiskeslag økte i 2015 sammenlignet med 2014. Unntaket var prisene på hyse og uer som ble redusert i 2015. Torsken er det viktigste fiskeslaget i HAVFISK og står for om lag 50 prosent av fangstkvantumet. Prisutviklingen for torsk har vært positiv i hele 2015 og gjennomsnittsprisen har økt med 39 prosent sammenlignet med 2014.

For 2015 var gjennomsnittlig fangstverdi per driftsdøgn på 363 tusen kroner per fartøy. Dette er en økning fra 321 tusen i 2014 og det høyeste som er oppnådd i selskapets historie.

Prisen på drivstoff har vært lavere i 2015 enn i 2014. Konsekvensen av prisendringer på olje gjennom året er noe redusert gjennom sikringskontrakter og svekket norsk valuta. Prisen på bunkersolje ble imidlertid redusert gjennom året som følge av en generell nedgang i oljeprisen. Det totale forbruk av bunkersolje har imidlertid økt i 2015 sammenlignet med 2014 som følge av flere driftsdøgn. Kostnadene til bunkers og smøreolje ble redusert med 8 millioner kroner i 2015 sammenlignet med 2014. Kostnader til reparasjon og vedlikehold av flåten var også lavere i 2015 sammenlignet med 2014. Øvrige driftsrelaterte kostnader var høyere i 2015 sammenlignet med 2014. Dette skyldes i hovedsak flere driftsdøgn samt økt fangstverdi.

Finansiell risiko og risikostyring

Markedsrisiko

HAVFISK er eksponert for risiko knyttet til verdien av investering i kvoter og fartøy ved prisendringer på selskapets produkter, i den grad disse forandringene medfører endringer i selskapenes inntjeningspotensial over tid.

Selskapet følger retningslinjer vedtatt av styret vedrørende inngåelse av løpende sikringsforretninger knyttet til innkjøp av bunkersolje til flåten. Dette innebærer at alle sikringsforretninger er knyttet opp mot forventet fremtidig forbruk av bunkersolje. Løpende oppgjør av sikringsavtalene blir bokført mot driftskostnader. Endring i nåverdien på sikringsavtaler som forfaller frem i tid, bokføres i totalresultatet under endring i virkelig verdi på kontantstrømssikringer.

Eksponering for risiko som følge av endringer i rentenivået identifiseres og vurderes løpende. Det er inngått fastrenteavtaler for deler av konsernets langsiktige rentebærende gjeld. Løpende oppgjør av sikringsavtalene blir bokført mot finanskostnader. Endring i nåverdien på sikringsavtaler som forfaller frem i tid, bokføres i totalresultatet under endring i virkelig verdi på kontantstrømssikringer.

Kredittrisiko

Salg fra HAVFISK skjer til kunder gjennom Norges Råfisklag og Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag. Oppgjør garanteres gjennom disse to salgslagene og risiko for at disse motpartene ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses p.t. som lav.

Norway Seafoods Group er konsernets største kunde og en nær samarbeidspartner. HAVFISK eier flere foredlingsanlegg som leies ut til Norway Seafoods Group på langsiktige kontrakter. Langsiktig leieavtale med HAVFISK vedrørende produksjonsutstyr er bokført som finansiell leasingavtale og presentert som finansielle rentebærende anleggsmidler i balansen. Leieavtale på bygninger er regnskapsmessig behandlet som en operasjonell leieavtale og årlig leie blir inntektsført under andre driftsinntekter i resultatregnskapet, jmf. Note 12 i konsernregnskapet. Totalt utestående mot Norway Seafoods ved utgangen av fjerde kvartal er på 209 millioner kroner, herunder 67 millioner som er knyttet til finansiell lease av utstyr på selskapets produksjonsanlegg og 142 millioner som er ansvarlig lån og andre fordringer inklusiv akkumulerte renter. Totalt utestående mot Norway Seafoods er redusert med 2 millioner i forhold til utgangen av 2014.

På grunn av den økonomiske situasjonen i Norway Seafoods har ikke selskapet vært i stand til å betale løpende husleie samt påløpte renter. Etter en totalvurdering av eksponeringen mot Norway Seafoods samt egenkapitalsituasjonen og inntjeningen i selskapet anses det å foreligge objektive indikasjoner på verdifall. HAVFISK har derfor fra 1. januar 2015 besluttet å løpende tapsavsette husleie samt renter på utestående fordringer mot Norway Seafoods for å ta høyde for at estimert nåverdi av fremtidige kontantstrømmer er lavere enn opprinnelige balanseførte verdier. Situasjonen vurderes løpende opp mot den økonomiske situasjonen i Norway Seafoods.

HAVFISK selger en vesentlig del av det ferske volumet til Norway Seafoods. Avregning skjer gjennom Norges Råfisklag som innestår for oppgjør. Selskapet har dermed tilnærmet ingen kredittrisiko knyttet til denne type salg.

Likviditetsrisiko

Styret i HAVFISK vurderer likviditeten i konsernet som tilfredsstillende. Konsernet jobber videre med å sikre konsernets evne til å oppfylle nåværende og fremtidige forpliktelser gjennom kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter.

HAVFISK har i februar 2016 fått tilsagn fra DNB og Nordea om refinansiering av selskapets langsiktige gjeld, herunder økt låneramme til totalt MNOK 1 500, ref. omtale under hendelser etter balansedagen.

Den innvilgede lånerammen sammen med inntjening fra driften vurderes som tilfredsstillende for å dekke konsernets likviditetsbehov fremover. Ved utgangen av regnskapsåret var tilgjengelig likviditet 320 millioner kroner inklusiv ubenyttet trekkrettighet på 87 millioner kroner.

Valutarisiko

HAVFISK er ikke direkte eksponert for valutarisiko da selskapet ikke har datterselskaper i utlandet og alt salg blir foretatt i norske kroner. Konsernet er imidlertid indirekte eksponert da prisen på selskapets produkter over tid vil kunne bli påvirket av kursutviklingen i valuta.

HAVFISK har ingen løpende sikringsforretninger knyttet til salg i utenlandsk valuta.

Hendelser etter balansedagen

HAVFISK inngikk den 21. februar 2016 en avtale med Vard om bygging av et nytt fartøy. Kontraktsverdien er på MNOK 325. Nybygget er en kombinasjonstråler (fersk og frys) på 80,4 x 16,7 meter. Fartøyet vil ha god fangstkapasitet både på hvitfisk og reker, samt at alt restråstoffet skal utnyttes. Nybygget er finansiert gjennom banklån og vil i liten grad påvirke selskapets likviditet.

HAVFISK har i februar 2016 fått tilsagn fra DNB og Nordea om refinansiering av selskapets langsiktige gjeld, inkludert finansiering av et nybygg. Lånerammen er på totalt MNOK 1 500. Låneavtalen har en varighet på fem år og er inngått på vilkår som selskapet anser konkurransedyktig.

Forutsetning om fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede.

Morselskapets regnskap og disponering av årets resultat

Morselskapets resultatregnskap

Morselskapet hadde 49 millioner kroner i driftsinntekter i 2015 mot 46 millioner kroner i 2014. Driftsinntektene består i hovedsak av administrative tjenester for andre selskaper i HAVFISK konsernet samt at selskapet har foretatt salg av fiskemel fra konsernets trålere.

Morselskapet hadde et driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) på -21 millioner kroner i 2015 (-12 millioner kroner i 2014). Endringen i EBITDA skyldes i hovedsak avsetning til tap på utestående mot søsterselskapet Norway Seafoods. Samlede avskrivninger og amortiseringer utgjorde 602 tusen kroner i 2015 mot 584 tusen kroner i 2014. Morselskapets driftsresultat (EBIT) utgjorde således -22 millioner kroner i 2015 (-13 millioner kroner i 2014).

Morselskapet hadde netto finansinntekter i 2015 på 28 millioner kroner. I 2014 hadde selskapet netto finansinntekter på 192 millioner kroner. Netto finanskostnader i 2014 inkluderer tilbakeført avsetning i Glitnir-saken på 158 millioner kroner.

Resultat etter finansposter i 2015 var 6 millioner kroner (179 millioner kroner i 2014).

Morselskapet hadde i 2015 en skattekostnad på 6 millioner kroner sammenlignet med 42 millioner kroner i 2014.

Morselskapets kontantstrøm

Morselskapets netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var på -53 millioner kroner i 2015 (-31 millioner kroner i 2014).

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjorde +71 millioner kroner i 2015 (-7 millioner kroner i 2014).

Årets netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er -46 millioner kroner (+67 millioner kroner i 2014).

Kontantbeholdningen ved utgangen av 2015 var på 1 million kroner, sammenlignet med 29 million kroner ved utløpet av 2014.

Morselskapets balanse

Morselskapet hadde netto rentebærende gjeld (rentebærende gjeld fratrukket kontantbeholdning og rentebærende fordringer) på 167 millioner kroner per 31. desember 2015, sammenlignet med 104 millioner kroner per 31. desember 2014.

Ved årsskiftet var selskapets arbeidskapital (rentefrie omløpsmidler fratrukket rentefri kortsiktig gjeld) -169 millioner kroner, sammenlignet med -49 millioner kroner ved utgangen av 2014.

Morselskapets totale balanse var 2 006 millioner kroner pr 31. desember 2015, mot 2 111 millioner kroner per 31. desember 2014. Morselskapets egenkapital ved utgangen av 2015 var 524 millioner kroner, mot 713 millioner kroner ved utgangen av 2014. Dette gir en egenkapitalandel per 31.desember 2015 på 26 prosent, mot 34 prosent pr 31.desember 2014.

Resultatdisponering

Resultatregnskapet til morselskapet HAVFISK ASA for 2015 gjøres opp med ordinært nettoresultat på - 157 tusen kroner.

Med dette utgangspunktet foreslår styret at årets resultat dekkes inn på følgende måte:

Overført fra annen innskutt egenkapital

kr

140 798 000,-

Overført fra annen egenkapital

kr

49 705 155,-

Utbetalt utbytte i 2015

kr

( 63 448 718,-)

Avsatt til utbytte

kr

( 126 897 437,-)

Sum

kr

157 000,-

Utbytte

HAVFISK skal gi en konkurransedyktig avkastning på investert kapital, hensyntatt risikoprofilen. Avkastningen skal oppnås gjennom en kombinasjon av utbytte og økning av underliggende verdier. En vesentlig andel av overskuddslikviditet som etter styrets vurdering ikke er nødvendig for selskapets drift og utvikling, herunder investeringsmuligheter og gjeldsnedbetaling, vil danne grunnlag for utbetaling av utbytte.

Fri omsettelighet

Erverv av aksjer i selskapet er betinget av styrets samtykke. Slikt samtykke kan bare nektes dersom over 40 prosent av selskapets kapital gjennom ervervet blir eiet av andre enn norske statsborgere eller dermed likestilte etter lov om deltakelse i fisket, eller hvis ervervet utløser konsesjonsplikt under nevnte lov. Det er ikke vedtektsfestet øvrige omsetningsbegrensninger.

Forskning og utvikling - FOU

Konsernet har ikke aktivert kostnader til FOU. Konsernet har tre pågående prosjekter innen SkatteFUNN knyttet til kvalitetsforbedring, økt utnyttelse av restråstoff og biprodukter. Kostnader til disse prosjektene er løpende kostnadsført over driften, jmf. note 9.

Helse, miljø og sikkerhet

Det er konsernets utgangspunkt at enhver skade på menneske, miljø eller fysiske anlegg kan og skal unngås.

HAVFISK prioriterer arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, og i den daglige driften er det en høy bevissthet om å redusere forbruk av energi, emballasje og kjemiske vaskemidler.

Sykefraværet i 2015 var 7,0 prosent, mot 7,3 prosent året før. Av dette utgjør 6,8 prosentpoeng fravær over 16 dager. Sykefraværet er redusert i forhold til 2014, men nivået er ikke tilfredsstillende. Det er iverksatt ytterligere tiltak for å redusere sykefraværet. Totalt fravær som følge av sykdom var på 9 635 dager av totalt 137 087 arbeidsdager i 2015. Sykefraværet i morselskapet var i 2015 på 2,6 prosent mot 4,1 prosent i 2014.

Det har vært 21 hendelser i løpet av året som har medført personskader. Dette er i hovedsak kutt og klemskader samt strekk og forstuingsskader. Det har ikke vært arbeidsulykker i 2015 som har medført varig medisinsk invaliditet. I 2014 var det registrert 24 hendelser som medførte personskader. HAVFISK har en null-visjon når det gjelder hendelser som medfører personskade og vil fortsette arbeidet med målrettede tiltak for å redusere skadehendelser.

Tidligere gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelser viser at arbeidsmiljøet oppfattes som bra, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer.

HAVFISK deltar i «Aker Aktiv» som er Aker konsernets initiativ for å øke friskhetsgraden. Gjennom dette programmet oppfordres de ansatte til aktivitet og det tilbys kyndig veiledning rundt trening og kosthold.

HAVFISK hadde 381 ansatte ved utgangen av 2015.

HAVFISK har fokus på en bærekraftig utnyttelse av ressursene. Derfor er alle nybygg designet med tanke på 100 prosent utnyttelse av råstoffet, og de mest energieffektive løsninger på maskineri og teknisk utstyr.

Norsk arktisk torsk og hyse ble MSC sertifisert i 2009, og ble re-sertifisert i 2015. HAVFISK er industriell partner i et internasjonalt tverrfaglig forskningssamarbeid, GreenMar, om klimaendringers påvirkning på økosystemet i havet. Samarbeidet involverer forskningsmiljøer innen økologi, klima og havressurser, og skal frembringe økt kunnskap som kan bidra til «grønn vekst» gjennom bærekraftig forvaltning og bruk av våre havområder.

HAVFISK deltar med ett fartøy i Havforskningsinstituttets referanseflåte. Gjennom dette bidrar HAVFISK med innsamling av en rekke biologiske data som benyttes i bestandsforskningen. HAVFISK bidrar også til utvikling av redskapsteknologi, blant annet som deltaker i prøveordning med ny redskapsteknologi i regi av Fiskeridirektoratet.

Påvirkning på det ytre miljø

Alle fartøyene har installert separator for lensevann og samtlige fartøy har søppelcontainere for husholdningsavfall.

Konsernets trålere bruker bunkersolje som drivstoff. I 2015 har rederiet forbrukt 32,9 millioner liter bunkersolje. Energi og klimaregnskapet 2015 for HAVFISK er tilgjengelig på vår hjemmeside www.havfisk.no (link til rapporten ). Konsernet er opptatt av å iverksette tiltak som reduserer bunkersforbruket, samt reduserer sannsynligheten for drivstoffutslipp. Det har ikke vært utslipp av olje eller gassolje i 2015. All spillolje samles opp og tas med til land hvor det leveres til depot.

Det er styrets oppfatning at selskapene i HAVFISK ikke forårsaker vesentlige utslipp til det ytre miljø, og vurderes ikke å belaste det ytre miljø i betydelig grad ut over det som er normalt for denne type virksomhet.

Redegjørelse om samfunnsansvar

HAVFISK har utarbeidet et eget dokument for redegjørelse om samfunnsansvar. Dokumentet er tilgjengelig på selskapets hjemmesider www.havfisk.no og i årsrapporten.

Organisasjon

Ansettelse og likestilling

HAVFISK har ambisjon om å være en attraktiv arbeidsgiver. Konsernet har en personalpolitikk som skal være rettferdig, nøytral og ikke diskriminerende, uansett etnisk og/eller nasjonal bakgrunn, kjønn, religion og alder. Dette er tatt inn i konsernets etiske retningslinjer. De tre nye fartøyene som konsernet tok i bruk i 2013/2014 har bedre fasiliteter, herunder enkeltlugarer for alle. Dette gjør det lettere å rekruttere mannskap fra begge kjønn. Det er ikke iverksatt særskilte rekrutteringstiltak utover dette.

Konsernet har 7 prosent kvinnelige ansatte (6 prosent i 2014) ved utgangen av 2015. I konsernledelsen er det en kvinne.

Av selskapets aksjonærvalgte styremedlemmer var to av fem styremedlemmer kvinner. I juli i 2015 valgte Trine Sæther Romuld å fratre sitt styreverv grunnet endring i ansettelse til en posisjon hvor det ikke er anledning til å inneha styreverv. Valgkomiteen besluttet å ikke foreslå erstatning for Trine Sæther Romuld før neste generalforsamling. Av tre ansatte-representanter i styret er alle menn.

Eierstyring og selskapsledelse

I tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES), som ble offentliggjort i revidert versjon høsten 2014, har styret gjennomgått og oppdatert selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. Det er stor grad av overensstemmelse mellom anbefalingene fra NUES og HAVFISKs prinsipper. Avvik fra anbefalingen er omtalt i redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse i årsrapporten, eller på selskapets hjemmesider www.havfisk.no .

Framtidsutsikter

Kvotene for torsk i 2016 er på samme nivå som i 2015, noe som er litt høyere enn tidligere prognoser fra havforskerne. For sei nord for 62°N er kvotene økt med 12 prosent, mens seikvoten i Nordsjøen er redusert med 20 prosent. Hysekvoten er økt med 23 prosent. Dette gir HAVFISK et stabilt og godt kvotegrunnlag for 2016.

Etterspørselen etter torsk er god og torskeprisene har hatt en positiv utvikling. Etter en betydelig priskorreksjon i 2015 er etterspørselen etter hyse stabilisert.

Kontrahering av et nytt fartøy som skal leveres i 2018 gir HAVFISK muligheten til å bruke en ordning med leiefartøy for fiske av utskiftningsfartøyets kvoter. Disse kvotene vil derfor bli fisket av andre av selskapets fartøy i byggeperioden. HAVFISK vil derfor ha ni fartøy i drift i 2016, noe som forventes å gi visse besparelser av driftskostnader. Finansiering av nybygget vil i liten grad påvirke selskapets likviditet.

 
Ålesund, 19. februar 2016
 Styret i HAVFISK ASA

frank-o-reite

Frank O. Reite
Styrets leder

kari-mette-ski

Kari Mette Ski
Styremedlem

ola-snove

Ola Snøve
Styremedlem

erlend-hansen

Erlend Hanssen
Styremedlem

oystein-sandvik

Øystein Sandvik
Styremedlem

ottar-s-johansen

Ottar S. Johansen
Styremedlem

andre-steffensen

Andre Steffensen
Styremedlem

webjorn-barstad

Webjørn Barstad
Konsernsjef


Legg til min rapport

Skriv ut
Footer
ÅRSRAPPORT    /     HAVFISK ASA     +47 70 11 86 00      post@havfisk.no     havfisk.no