Skip To The Main Content

Resultatregnskap

Beløp i 1000 kronerNote20152014
    
Salgsinntekter 8 8156 485
Andre driftsinntekter 40 13239 843
Sum Driftsinntekter248 94746 328
    
Varekostnad og beholdningsendringer (7 664)(5 662)
Lønn og personalkostnader3(27 579)(30 885)
Andre driftskostnader4, 8(34 980)(22 172)
Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (21 276)(12 391)
Avskrivninger og amortiseringer7(602)(584)
Driftsresultat (21 878)(12 975)
Netto finansposter528 312191 651
Resultat etter finansposter 6 434178 676
    
Skattekostnad/skatteinntekt6(6 591)(42 166)
Årsresultat (157)136 510
    
Dekning/disponering av årets resultat:   
Årsresultat (157)136 510
Avsatt til utbytte (126 897) 
Utbytte utbetalt i 2015 (63 449) 
Overført til (-)/ fra annen egenkapital 49 705 
Overført fra annen innskutt egenkapital 140 798(136 510)
Sum --

Legg til min rapport

Skriv ut
Footer
ÅRSRAPPORT    /     HAVFISK ASA     +47 70 11 86 00      post@havfisk.no     havfisk.no