Skip To The Main Content

Kontantstrømoppstilling HAVFISK ASA

Beløp i NOK 1000Note20152014
Resultat etter finansielle poster 6 434178 676
Ordinære avskrivninger7602584
Betalte renter (53 218)(67 492)
Mottatte renter 31 87744 207
Øvrige endring kortsiktige poster (38 526)(187 321)
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (52 831)(31 346)
    
Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler7(438)(340)
Utbetaling andre langsiktige investeringer/fordringer  (140 000)
Innbetaling andre langsiktige investeringer/fordringer 71 100133 263
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  70 662(7 077)
    
Utbetaling rentebærende langsiktig gjeld (75 643)(78 976)
Innbetaling rentebærende langsiktig gjeld  140 000
Utbetaling rentebærende kortsiktig gjeld  (19 437)
Innbetaling ved opptrekk av kortsiktig rentebærende gjeld 39 286-
Mottatt konsernbidrag 53 80125 000
Utbetalt utbytte (63 449) 
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  (46 005)66 587
    
Kontantstrøm gjennom året  (28 174)28 164
Bankbeholdning 01.01 29 3261 162
Bankbeholdning 31.12101 15229 326

Legg til min rapport

Skriv ut
Footer
ÅRSRAPPORT    /     HAVFISK ASA     +47 70 11 86 00      post@havfisk.no     havfisk.no