Skip To The Main Content

HAVFISK ASA morselskap, Balanse pr. 31/12-2015

Beløp i 1000 kronerNote20152014
    
Eiendeler   
Utsatt skattefordring131 5488 509
Fast eiendom, maskiner og inventar71 4141 577
Sum immaterielle eiendeler og varige driftsmidler 2 96210 086
    
Aksjer i datterselskaper9862 891862 891
Langsiktige fordringer på konsernselskaper8939 9621 010 319
Andre langsiktige fordringer etc.8, 15142 692113 419
Sum finansielle anleggsmidler 1 945 5451 986 629
Sum anleggsmidler 1 948 5071 996 715
   
Kortsiktige fordringer på konsernselskaper850 66154 343
Andre kortsiktige fordringer 5 605316
Rentebærende kortsiktige fordringer8, 15 30 015
Betalingsmidler201 15229 326
Sum omløpsmidler 57 418114 000
Sum eiendeler 2 005 9252 110 715
   
Egenkapital og gjeld   
Aksjekapital11423 230423 230
Egne aksjer11(1 486)(1 486)
Overkurs1169 82969 829
Annen innskutt egenkapital1132 329173 127
Sum innskutt egenkapital11523 902664 700
Annen egenkapital11-48 707
Sum opptjent egenkapital -48 707
Sum egenkapital11523 902713 407
    
Forpliktelser ved utsatt skatt13--
Pensjonsforpliktelser145 9506 084
Annen langsiktig forpliktelse19--
Sum avsetning til forpliktelser 5 9506 084
    
Langsiktig gjeld til datterselskaper12--
Langsiktig gjeld rentebærende ekstern12, 171 133 6101 209 253
Sum annen langsiktig gjeld  1 133 6101 209 253
    
Rentebærende kortsiktig gjeld12, 17117 28678 000
Leverandørgjeld 2 7055 295
Kortsiktig gjeld til konsernselskaper812 83412 279
Derivater1064 15065 519
Skyldig offentlige avgifter 1 809629
Avsatt til utbytte11126 897 
Annen kortsiktig gjeld 16 78220 249
Sum kortsiktig gjeld 342 463181 971
Sum egenkapital og gjeld 2 005 9252 110 715

 
Ålesund, 19. februar 2016
 Styret i HAVFISK ASA

frank-o-reite

Frank O. Reite
Styrets leder

kari-mette-ski

Kari Mette Ski
Styremedlem

ola-snove

Ola Snøve
Styremedlem

erlend-hansen

Erlend Hansen
Styremedlem

oystein-sandvik

Øystein Sandvik
Styremedlem

ottar-s-johansen

Ottar S. Johansen
Styremedlem

andre-steffensen

Andre Steffensen
Styremedlem

webjorn-barstad

Webjørn Barstad
Konsernsjef


Legg til min rapport

Skriv ut
Footer
ÅRSRAPPORT    /     HAVFISK ASA     +47 70 11 86 00      post@havfisk.no     havfisk.no