Skip To The Main Content

Kontantstrømoppstilling

  RegnskapRegnskap
Beløp i millioner kronerNote20152014
Resultat før skatt 228260
Justert for netto rentekostnader74263
Salgstap/(-gevinst) og nedskrivninger (2)(6)
Ordinære avskrivninger10, 11124130
Betalte renter7(56)(74)
Mottatte renter775
Betalt skatt8(12)(6)
Andre poster uten kontantstrømseffekt 7(210)
Endring i driftsmessige eiendeler og gjeld (59)83
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 278245
    
Innbetaling ved salg av skip, eiendom, anlegg og utstyr10248
Innbetaling ved reduksjon langsiktige fordringer 12
Utbeatling ved investering i langsiktige fordringer (2)-
Anskaffelse av skip, eiendom, anlegg og utstyr10(51)(47)
Utbetaling under byggekontrakter nybygg10, 13 (212)
Mottatt tilskudd fra NOX Fondet i forbindelse med nybygg10 25
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  (50)(184)
    
Innbetaling ved utstedelse av langsiktige lån21-140
Nedbetaling av langsiktige lån21(78)(78)
Utbetalt utbytte/konsernbidrag17(64)(1)
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  (141)61
    
Kontantstrøm gjennom året  87122
Kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar1614624
Kontanter og kontantekvivalenter per 31. desember16233146

Legg til min rapport

Skriv ut
Footer
ÅRSRAPPORT    /     HAVFISK ASA     +47 70 11 86 00      post@havfisk.no     havfisk.no